Domov o škole prijímacie skúšky kritériá pre prijatie


kritériá pre prijatie

 

 

Riaditeľka Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica,    Ing. Katarína Luptáková, zverejňuje v súlade s § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA A TERMÍN KONANIA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  NA UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 

 

 

Počet tried:         1                                                                                                                            Počet žiakov:   30

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica v školskom roku 2017/2018 prijme celkom 30 uchádzačov na nižšie uvedené študijné odbory a zamerania:

 

     8233 M 01             Zlatníctvo a strieborníctvo                                

                 8233 M 02            Umelecké zámočníctvo a kováčstvo                   

                 8233 M 03            Plošné a  plastické rytie kovov                          

                 8221 M 05            Dizajn – priemyselný dizajn                             

                 8240 M                 Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov  

                

 

Riaditeľstvo SŠÚV Kremnica si vyhradzuje právo presunúť uchádzačov a upraviť počet uchádzačov na odbor alebo zameranie v prípade, že na niektoré zameranie alebo odbor bude väčší alebo menší záujem. V prípade mimoriadne malého záujmu uchádzačov o ktorýkoľvek  študijný odbor si riaditeľstvo SŠÚV  vyhradzuje právo  tento odbor alebo zameranie   neotvoriť. Uchádzač musí mať vyhovujúci zdravotný stav.

 

 

Termíny talentových skúšok:

 

  1. kolo:   27. 03. 2017
  2. kolo:   riaditeľka školy po prerokovaní v PR školy rozhodne o tom, či sa na škole budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest. Termín zverejnenia je do 06. 06. 2017. 

 

Uchádzači budú prijímaní na základe dosiahnutých výsledkov :

 

 A) z talentovej skúšky, ktorá pozostáva z týchto úloh:

 

1. úloha -  Vecná štúdia – kresba

2. úloha - Remeselno-fantazijná, zhotovenie objektu

3. úloha - Modelovanie z hliny na danú tému

Pri hodnotení jednotlivých úloh sa budú brať do úvahy najmä kritériá: kompozícia, proporcie, svetlo a tieň, modelácia, perspektíva, priestorovosť, farba, precíznosť prevedenia, pochopenie materiálu a témy.                     

 

B) zo zohľadnenia doterajších v-v výsledkov zo ZŠ a umiestnení na výtvarných  

     súťažiach

Harmonogram prijímacieho konania:         8:00   8: 30 – odovzdanie domácich prác

                                                                                                  8:30 – 10:15 – 1. úloha

                                                                        10:30 – 11:30 – 2. úloha

                                                                        11:30 – 13:00 – 3. úloha

 

 

BODOVE HODNOTENIE:

 

A) Maximálny počet dosiahnutých bodov za doterajšie výsledky zo ZŠ je            15 bodov

 

B) Jednotlivé úlohy talentovej skúšky sa hodnotia od 0 – 15 bodov, maximálne   45 bodov

 

Maximálny počet dosiahnutých bodov je                                                             60 bodov

 

Hodnotenie domácich prác a účasť na výtvarných súťažiach sú pomocnými kritériami bez hodnoty bodov a využijú sa pri rovnosti bodov uchádzačov.

 

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností    a  nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Prijímacia skúška je rovnaká pre všetkých uchádzačov.

 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. (škola môže zabezpečiť vzdelávanie iba uchádzačom s ľahkým stupňom VPU bez štatútu individuálne integrovaného žiaka).  Pri realizácii a hodnotení výtvarných úloh sa na uvedené skutočnosti neprihliada.

 

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na stránke školy ( www.suv.sk) do 24 hodín a písomné rozhodnutie o prijatí  škola zašle uchádzačovi alebo jeho zákonnému zástupcovi.

 

v Kremnici: 24. januára  2017

                                                                                                  Ing. Katarína Luptáková         

                                                                                                       riaditeľka školy                                                                                 

 

ako to u nás vyzerá