Domov pomaturitné štúdium


pomaturitné štúdium

 

Základné údaje o  štúdiu


Kód a názov študijného odboru:

 8233 - výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov

N 01- výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo

N 02- výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a 

           kováčstvo

N 03- výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie

            kovov

N 04- výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie

 

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma štúdia:

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

-     Úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

-     zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška z odborných predmetov

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

- odborne kvalifikovaný pracovník v štátnom a súkromnom sektore a inštitúcii umeleckej sféry

- vo vlastnej návrhárskej a realizačnej firme

- výtvarný redaktor v redakcii časopisu

- v reklamných agentúrach

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

- vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie

- vysoká škola

 

Vyučovanie prebieha počas školského roka, ktorý začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Počas školského roka absolvujú žiaci všetky predpísané aktivity pre každý ročník štúdia. Pracovné týždne sú rovnaké, čo znamená že nedochádza k striedaniu týždňa praxe s týždňom teoretického vyučovania.V triedach je spojených niekoľko študijných odborov.

Všeobecnovzdelávacie programy sa vyučujú v triede spoločne, žiakov možno v niektorých predmetoch deliť na skupiny podľa daného predpisu.

 Odborné predmety teoretického výtvarného i praktického charakteru sa vyučujú vždy po skupinách s maximálne 9 žiakmi. Učivo hlavných výtvarných predmetov – výtvarná príprava a navrhovanie časovo korešponduje s praxou čo znamená, že žiak svoj výtvarný návrh realizuje i v príslušnom materiály daného študijného odboru. Tento súlad odborných predmetov je možné vidieť na ročníkových projektoch „klauzúrnych prácach“. Klauzúrne práce sú vyjadrením spojenia výtvarnej prípravy,  praxe, navrhovania .

 Štúdium na škole sa realizuje iba dennou formou z dôvodu potreby každodenného individuálneho prístupu a odborného vedenia žiaka čo vedie k rozvoju jeho talentu. Externá forma štúdia na našej škole nie je možná.

 Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka pomaturitného kvalifikačného štúdia na základe talentových skúšok, ktoré pozostávajú z týchto úloh:

    predloženie portfólia uchádzača

    pohovor

Podmienky prijímania žiakov sú každoročne zverejnené na internetovej stránke školy: www.suv.edupage.org v súlade s platnými predpismi pre prijímacie konanie

Pri hodnotení predloženého portfólia sa budú brať do úvahy najmä kritériá: kompozícia, proporcie, svetlo a tieň, modelácia, perspektíva, priestorovosť, farba, precíznosť prevedenia, pochopenie materiálu a témy.

 Ukončenie dvojročného štúdia je úspešným absolvovaním maturitnej skúšky, ktorá sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 MS pozostáva z:

internej časti maturitnej skúšky:

- praktická časť odbornej zložky (1 týždeň navrhovanie, 3 týždne realizácie)

- obhajoba praktickej maturitnej práce

- ústna časť MS  teoretické odborné predmety DVK, TECH

 

Charakteristika absolventa

                Absolvent dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia odboru 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

          Absolvent odboru je kreatívny výtvarník, pripravený pre výtvarnú tvorbu v danej oblasti a má vzťah ku všetkým ostatným formám umenia. Rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy pri navrhovaní a realizácii svojich výtvarných nápadov. Vie samostatne ale i v kolektíve riešiť zverené úlohy od počiatočného výtvarného návrhu cez technologické a konštrukčné riešenia až po konečnú realizáciu v najrôznejšom materiály. Dokáže svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných,  informačných a komunikačných technológií. Môže sa tiež uplatniť  v remeselnej, grafickej, či aranžérskej dielni, kde sa pracuje s drevom, textilom, papierom a inými materiálmi pre výrobu modelov.

            Absolventi získajú aj manuálnu zručnosť pri práci s papierom, drevom, textilom, sádrou a syntetickými materiálmi ako plast, org. sklo, epoxidové živice, odlievanie a zhotovenie foriem. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na výtvarné predmety – výtvarná príprava, navrhovanie v dizajnérskej kresbe, tvorba modelov, prácu s papierom , drevom , textilom, kožou, odborné teoretické predmety - teóriu a históriu hier, dejiny dizajnu,  technológiu. Žiaci sa ďalej oboznamujú s obalovým dizajnom, deskriptívnou geometriou  a perspektívou, technickým kreslením, učia sa tvoriť 3D vizualizácie, 2D počítačovú grafiku pre vytvorenie vlastného portfólia a jednoduchej webstránky, potrebných pre hľadanie zamestnania a vlastnej prezentácie. V odborných predmetov využívame aj moderné metódy vyučovania ako projektové vyučovanie, brainstorming a pod.

 

ako to u nás vyzerá