Domov o škole prijímacie skúšky kritériá nadstavba


Kritériá nadstavba

Riaditeľka Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica,    Ing. Katarína Luptáková, zverejňuje v súlade s § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA A TERMÍN KONANIA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA DENNÉ POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 

Počet tried:        1                                                                                                                            
Počet žiakov:     30

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, pre školský rok 2017/2018 príjme celkom 30 uchádzačov na nižšie uvedené študijné odbory denného pomaturitného kvalifikačného štúdia  zamerania :

                 8233 N 01 Zlatníctvo a strieborníctvo                                 

                 8233 N 02 Umelecké zámočníctvo a kováčstvo                   

                 8233 N 03 Plošné a  plastické rytie kovov                          

                

Riaditeľstvo SŠÚV Kremnica si vyhradzuje právo presunúť uchádzačov a upraviť počet uchádzačov na odbor alebo zameranie v prípade, že na niektoré zameranie alebo odbor bude väčší alebo menší záujem. V prípade mimoriadne malého záujmu uchádzačov o ktorýkoľvek  študijný odbor si riaditeľstvo SŠÚV  vyhradzuje právo  tento odbor alebo zameranie   neotvoriť. Uchádzač musí mať vyhovujúci zdravotný stav.

 

Prvý termín prijímacej skúšky sa uskutoční  27. jún  (utorok)

Druhý termín prijímacej skúšky sa uskutoční  23. august (streda) od 8: 00 hod

 

Uchádzači budú prijímaní na základe:

 a) predloženého portfólia

 b) osobného pohovoru

Harmonogram: 8:00 – 10:15 – predloženie portfólia uchádzača

10:30 – 13:00 - pohovory

                                  

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností    a  nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Prijímacia skúška je rovnaká pre všetkých uchádzačov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod.  Pri realizácii a hodnotení výtvarných úloh sa na uvedené skutočnosti neprihliada.

 

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené do dvoch dní od vykonania prijímacej skúšky na výveske školy a internetovej stránke školy/www.suv.sk/.

 

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na stránke školy ( www.suv.sk) do 24 hodín a písomné rozhodnutie o prijatí  škola zašle uchádzačovi.

 

v Kremnici: 12. 05.  2017

Ing. Katarína Luptáková       

      riaditeľka školy

 

ako to u nás vyzerá