Domov o škole kritériá kvality školy


kvalita školy

A.    Percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na úrade práce

 

Hodnotenie nezamestnanosti absolventov zahŕňa dva čiastkové indikátory:

§  Nezamestnanosť absolventov – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie

§  Regionálne uplatnenie – podiel absolventov stredných škôl, ktorí sú približne po 16 mesiacoch od ukončenia štúdia nezamestnaní a evidovaní ako uchádzači o zamestnanie v pomere k miere evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa nachádza príslušná škola.

 

Stav evidencie na úradoch práce aj miera nezamestnanosti v okrese sa sledujú k 30. septembru roka nasledujúceho po roku, v ktorom žiak absolvoval štúdium.

Poradie hodnotených stredných škôl z okresu Žiar nad Hronom podľa ukazovateľa nezamestnanosť absolventov v rámci  stredných škôl (118) BBSK.

 

Poradie v rámci BBSK

Názov školy

Adresa

Nezamestnanosť absol. (10-najnižšia)

25.

SOA

Žiar nad Hronom

8,3

32.

SSOŠ technická

Žiar nad Hronom

8,1

53.

SŠÚV

Kremnica

7,2

67.

SOŠ obchodu a služieb

Žiar nad Hronom

6,2

 

Na základe výsledkov sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste medzi všetkými odbornými školami okresu, keď rozdiel medzi najlepšou školou z tohto hľadiska a nami je len jeden bod (informácia apríl 2015 INEKO).

 

Na základe výsledkov hodnotenia UIPŠ sa nám za posledné dva roky znížilo % nezamestnaných absolventov o 10%.  Z pôvodných 38% v roku 2014 na 28% v roku 2015. (info:tabuľka nezamestnanosť absolventov stredných škôl rok 2015)

 

B.     Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie školy

Každý odbor má vlastnú učebňu  navrhovania a samozrejme aj vlastné dielne kde sa vykonáva prax. Každá dielňa je vybavená odbornými zariadeniami a strojmi (napr. pantograf, tlačiarenský lis, kováčska vyhňa uvádzam, pretože takéto vybavenie väčšina škôl nemá).

 

V rámci projektu „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý sme ukončili tento kalendárny rok sa nám podarilo pre školu zabezpečiť vybavenie počítačovej miestnosti 11 výkonnými stolnými PC, 6 notebookmi, 1 interaktívnou tabuľou.  V rámci projektu sme dostali aj odborné učebné pomôcky ako napr. modely, busty, dláta, kresliace dosky a odbornú literatúru

Škola sa zapojila aj do projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ realizované NÚCEM-om  v rámci ktorého sú všetky učebne teoretického vyučovania interaktívne. Prínosom tohto projektu bola aj elektronická možnosť maturitnej skúšky.

Škola má vlastnú intranetovú sieť kde sú pre žiakov prístupné všetky učebné materiály, vyučujúci využívajú e-learning, každý ročník má počítačovú grafiku kde sa vyučuje v programoch Adobe Photoshop, Adobe ilustrator, 3D program Rhino ceros.

 

Vytvorenie nových priestorov:

-          Interaktívna učebňa dizajnu s notebookom pre pedagóga a 2 PC pre prácu žiakov 

-          Výstavná miestnosť pre žiakov s možnosťou realizácie výstav všetkých súčasných ale aj bývalých žiakov školy

-          Prezentačné miestnosti jednotlivých odborov

-          Možnosť športového vyžitia (nová posilňovňa)

      

C.    Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality v-v vykonávaných ŠŠI (MŠ)

Posledná inšpekcia zrealizovaná Ministerstvom školstva v júni 2015 zameraná na:

-          Komplexná kontrola pedagogickej dokumentácie školy za posledné dva školské roky

-          Komplexná kontrola školských výkazov, protokolov o zbere údajov za posledné dva školské roky

-          Komplexná kontrola začlenení žiakov so špeciálnymi v-v potrebami za posledné dva školské roky

-          Komplexná kontrola personálnych a mzdových záležitostí všetkých zamestnancov školy (kvalifikovanosť, zaredenie) za posledné dva školské roky

-          Komplexná kontrola vzdelávacích poukazov za posledné dva školské roky

 Záver kontroly: počet kontrolných zistení 0

 Vyučujúci všeobecno vzdelávacích predmetov sú rovnakí ako na SGYM, ktoré malo za posledné 3 roky tieto školské inšpekcie:

-          3 tematické inšpekcie (ŠkVP, prijímacie skúšky, maturitné skúšky)

-          1 komplexná inšpekcia 

 D.    Výsledky hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy  IČMS

Žiaci zo SŠUV v EČ v porovnaní s minulým školským rokom si v slovenskom jazyku v percentilovom vyjadrení sa výrazne polepšili z 33,3 na 53,5.  V porovnaní s ostatnými školami z VUC sú na 9. mieste zo všetkých 55 odborných škôl. Zhoršenie nastalo v anglickom jazyku úroveň B1, kde sa pohoršili o 1 % z 48,17 na 47, 2%, porovnateľný je aj percentil s minulým rokom, keď sa zmenil len o 1 bod. V porovnaní s ostatnými školami sme obsadili 26. miesto zo všetkých 56 odborných škôl vo VUC. 2 žiačky si zvolili vyššiu úroveň B2 a dosiahli priemer 73,8%. Sú dôkazom, že aj vyššia náročnosť testu pri cieľavedomom úsilí a štúdiu je možná aj na tomto type školy.

Predmet

2013/2014 – 58 škôl

2014/2015 – 56 škôl

SŠUV

najlepšia SOŠ

SŠUV

najlepšia SOŠ

SJaL

55,3 % - 28 miesto

70,9%

50,6% - 9 miesto

54,4 %

AJ B1

48,2 % - 23 miesto

75,7%

47,2 % - 24 miesto

64,5%

AJ B2

 

 

73,8 % - 6 miesto

85,6%

 E.     Výsledky hodnotenia teoretickej časti odbornej zložky MS, praktickej časti v školskom roku 2014/2015.

 

 

Počet maturantov

Počet úspešných maturantov

 Priemer predmetu

Praktická časť

25

25

1,92

Teoretická časť

25

25

2,28

                           

 F.      Percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka

 

 

Počet žiakov v ročníku k 15. 9 2014

Novoprijatí

Absolventi za

Okres, škola, odbor 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. - 8.

do 1. ročníka2015

šk. 2013

 

 

spolu

ženy

spolu

ženy

spolu

ženy

8233N01 výt.sprac.kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a str         

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

   

2

1

8233N02 výt.sprac.kovov a drahých kameňov-um.zámočníctvo a         

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

8233N03 výt.sprac.kovov a drahých kameňov-plošné a plast.r         

4

 

 

 

 

 

 

 

4

3

12

3

1

1

8221M05 dizajn - priemyselný dizajn                                

3

2

4

 

 

 

 

 

9

5

3

1

   

8231600 tvarovanie priemyselných výrobkov    

     

4

       

4

3

       

8233601 výtvar.sprac.kovov a drah.kameňov-zlatn.a striebor         

 

 

 

7

 

 

 

 

7

6

   

6

5

8233M01 výt.sprac.kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a str         

5

3

7

 

 

 

 

 

15

11

       

8233602 výtvar.sprac.kovov a drah.kameňov-um.zámoč.a kováč         

 

 

 

6

 

 

 

 

6

1

   

4

1

8233M02 výt.sprac.kovov a drahých kameňov-um.zámočníctv     

4

4

3

 

 

 

 

 

11

 

3

2

   

8233603 výt.sprac.kov.a drah.kam.-ploš.a plast.rytie kovov         

 

 

 

3

 

 

 

 

3

2

   

4

2

8233M03 výt.sprac.kovov a drahých kameňov-plošné a plast.r         

 

 

2

 

 

 

 

 

2

1

4

2

   

8240600 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                   

 

 

 

5

 

 

 

 

5

5

       

8240M00 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                   

 

3

 

 

 

 

 

 

3

3

       

8267600 štukatérstvo                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4

3

Denná forma spolu

16

15

16

25

 

 

 

 

72

41

24

8

   
                               

 
 

G.    Personálne zabezpečenie školy

Na škole v súčasnosti pracuje 19 učiteľov z toho na plný úväzok pracuje 8 učiteľov. Na základe poslednej kontroly z Ministerstva školstva máme plne kvalifikovaných učiteľov. V prípade odborných učiteľov máme bývalých absolventov našej školy, ktorí sa po ukončení VŠ vrátili pracovať na našu školu. Považujeme to za jednu z veľkých výhod,  pretože na vyučovanie praxe jednotlivých odborov ktoré sú na našej škole po praktickej stránke nepostačuje štúdium na vysokej škole (rytci – rytecké techniky, kováči – techniky a aj ostatné odbory) ale dobré je byť absolventom aj strednej umeleckej školy. 

 

 H.    Výsledky z celoslovenských kôl súťaží

 

ü  1. miesto - „Kruhy na vode“ jedna z najprestížnejších umeleckých súťaží v SR organizovaná ÚĽUV Bratislava

ü  3. miesto v medzinárodnej súťaži profesionálnych kováčov „Helfštín 2015“ – maturitná práca B. Morávek „klamár“

ü  mimoriadna cena Puncového úradu pre žiačku M. Ruttkayovú za prácu „Radosť a smútok“ v rámci medzinárodnej súťaži zlatníkov

ü  Účasť na medzinárodnej matematickej súťaži – Matematický klokan s výsledkom 97,1% ktorý dosiahla žiačka 3. ročníka

ü  každoročná účasť v medzinárodnej súťaži Mladý obal (každý rok získaná nejaká cena)

ü  Etudy z dreva – účasť na súťaži organizovanej lesníckym a drevárskych múzeom vo Zvolene

ü  Účasť na súťaže Junior design fest Bratislava

 

I.       Účasti strednej školy v medzinárodných projektoch

 Od roku 2008 sme členmi Európskeho parlamentu šperkárov – PLE , ktorého členmi je viac ako dvadsať stredných škôl v Európe s odborom tvorba šperku., v ktorom si členské školy vymieňajú skúsenosti týkajúce sa spolupráce stredných škôl Európy, ale i USA a Kanady. I tu organizujeme medzinárodné výstavy v rámci aktivít Parlamentu. Nezanedbateľným cieľom týchto partnerstiev je zdokonaľovanie sa v ovládaní cudzích jazykov, najmä angličtiny, pretože angličtina je hlavným jazykom komunikácie v Európe. Každoročne sa minimálne dva krát zúčastňujú žiaci tohto parlamentu v rôznych partnerských krajinách.

Vo vlaňajšom školskom roku sme ukončili projekt Comenius v ktorom bolo zapojených 10 škôl z Francúzka, Belgicka, Dánska, Grécka, Talianska, Portugalska, Českej republiky . Boli zrealizované tieto mobility:

18.11.2012 - Belgicko - Antwerpy 2 učitelia

15.05.2013 - Portugalsko - Lisabon  2 žiaci,2 učitelia

13.09.2013 - Česká republika - Turnov 4 žiaci,1 učiteľ

16.11.2013 - Taliansko - Valenza 2 učitelia

24.03.2014 - Portugalsko - Lisabon 6 žiakov,3 učitelia

14.05.2014 - Grécko - Thessaloniky 2 žiaci,2 učitelia

 

            Spolupráca školy s inými inštitúciami:

-          ŠIOV – člen odbornej komisie, ktorého úlohou je riešiť problematiku vzdelávania (tvorba a inovácia ŠkVP, koordinácia tvorby nových odborov

-          Ministerstvo školstva – príprava spolupráce tvorba zlato a slepo tlače dokumentov pre Ministerstvo školstva +  návrhy ocenení ktoré MŠ odovzdáva pri rôznych príležitostiach

-          Železničná spoločnosť Slovensko – návrh a realizácia vagóna pre rodiny s deťmi – jedinečný a prvý projekt na Slovensku, vagón bude uvedený do prevádzky 01. 10. 2015

-          Štátna mincovňa Kremnica – po viac ako 15 rokoch začala nová spolupráca kde žiaci našej školy navrhujú žetóny pre deti, ktoré bude raziť a predávať Štátna mincovňa

-          Národná banka Slovenska – spolupráca v realizácii odborných prednášok o umení

-          MŠ SR – účasť na elektronickom testovaní žiakov

 

ako to u nás vyzerá