Domov dokumenty


Sprava o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti za š.r. 2015/2016

  

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, Kremnica

 za školský rok 2015/2016

 

 

 

 

 

Predkladá:                                          

Ing. Katarína Luptáková                              

riaditeľka školy

 

...............................................

 

 

 

  

 

Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                              

dňa  13. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:

 

                                                                      Rada školy odporúča zriaďovateľovi

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

SŚUV v Kremnici

za školský rok 2015/2016

 

 

 

                                                                       …................................................................

                                                                       predseda Rady školy

                                                                       pri SŚUV v Kremnici

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici

za školský rok 2015/2016

 

 

 

 

 

 

Základné identifikačné údaje o škole:

 

 

Názov školy: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

Adresa školy: P. Križku 390/4, 967 01  Kremnica

Telefónne číslo: 045/6743567

Internetová adresa: www.suv.sk                                       

e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Zriaďovateľ: Swedish Education Group – SE group, s.r.o

 

 

Vedúci zamestnanci školy:

 

 

Ing. Katarína Luptáková

riaditeľka  školy

 

 

 

 

      Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici je škola  počtom tried, žiakov i učiteľov malá, má po jednej triede v každom zo štyroch ročníkov, preto nemôže mať v znení platnej legislatívy menovaného zástupcu riaditeľa.

 

Rada školy

 

         Rada školy pri Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 23.09.2011. Jej funkčné obdobie  začalo dňom 27.09.2011, kedy sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy.  V školskom roku 2015/2016 pracovala Rada školy  v súlade s platnou legislatívou.

 

Členovia rady školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

Mgr. Marek Šulík ArtD.

 

rodičov

Erika Brinzová

tajomník

nepedagogických zamestnancov

Mgr. Art. Michaela Danková

 

pedagogických zamestnancov

Mgr. Juraj Cinkanič

predseda

pedagogických zamestnancov

Ing. Art.Katarína Valušková

 

rodičov

Kemel Benali

 

zriaďovateľa

Matúš Bakša

 

žiakov

 

Informácie o činnosti Rady školy

 

        Rada školy sa stretla na rokovaní počas školského roka dvakrát. Na  rokovaniach sa vyjadrila k Plánu práce školy na školský rok 2015/2016, bola oboznámená so zmenami v ŠkVP a s ďalšími novými dokumentmi – školským poriadkom, smernicou o postupe hodnotenia a klasifikácie žiakov, organizačným poriadkom a iným novými smernicami.

 

        Rada školy pracovala v školskom roku 2015/2016 veľmi ústretovo a  aktívne spolupracovala s vedením SŚUV v Kremnici  pri  hľadaní  riešení priebežných problémov, propagácie školy (vytvorenie prezentačných filmov za pomoci VŠMU Bratislava a Mgr. Mareka Šulíka ArtD) a iné.

 

 

Poradné orgány riaditeľky školy

       

1.      Poradnými orgánmi riaditeľky školy v školskom roku 2015/2016 boli:

          a/  Pedagogická rada

          b/  Umelecká rada

          c/  Prijímacia komisia

 

2.      Metodické orgány školy:

           a/ Predmetové komisie

           b/ Metodické združenie triednych učiteľov

 

          Poradné  a metodické orgány na škole zriaďuje riaditeľ školy. Vedením daného orgánu poveruje riaditeľ školy jedného z pedagógov. Členmi sú pedagogickí pracovníci, každý z poradných a metodických orgánov školy má svoju špecifickú náplň. Harmonogram zasadnutí metodických orgánov a činnosť jednotlivých orgánov priamo súvisí s aktuálnym plánom práce školy. Priebežne napomáhajú riešeniu aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov.

 

3.      Žiacka školská rada

 

      Kľúčovou úlohou žiackej školskej rady bolo získavať informácie od zástupcov tried a spolupracovať s nimi pri riešení problémov a realizácií projektov kontinuálne, počas celého školského roka. Táto spolupráca prebiehala prostredníctvom pravidelných stretnutí žiackej školskej rady, ktoré sa v školskom roku 2015/2016 konali pravidelne raz za mesiac.

 

 

          Počet žiakov za školský rok 2015/2016

 

Ročník

Stav k 15.9.2015

Stav k 31.8.2016

Počet tried

Počet žiakov

Počet tried

Počet žiakov

1

1

10

1

10

2

1

13

1

12

3

1

12

1

12

4

1

15

1

15

1.NS

1

14

1

14

2.NS

1

3

1

1

Spolu

6

67

6

64

 

           

Zoznam uplatňovaných odborov

Študijný odbor

Číslo študijného odboru

Triedy

-dizajn – priemyselný dizajn

8221 M 05

1,2,3,4

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a strieborníctvo

8233 M 01

     2,3,4

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké zámočníctvo a kováčstvo

8233 M 02

1,2,3,4

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-plošné a plastické rytie kovov

8233 M 03

1,4

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké odlievanie

8233 M 04

-

-tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

8240 M

3

-štukatérstvo

8267 M

-

 

 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka SŠÚV, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie

 

 

Ročník

Počet prihlásených žiakov

Počet žiakov, ktorí konali prijímaciu skúšku

Počet prijatých 

žiakov

Z toho bez prijímacej skúšky

1.

22

21

21

0

 

         

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

  1. PK odborné a praktické predmety – koncoročná klasifikácia

 

 

Dejiny výtvarnej kultúry:

 

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1N (14)

1(7%)

5(36%)

8(57%)

0

0

1U (10)

2(20%)

1(10%)

3(30%)

4(40%)

0

2N (1)

0

0

0

1(100%)

0

2U (12)

1(8%)

3(25%)

5(42%)

3(25%)

0

3U(12)

6(50%)

4(33%)

0

2(17%)

0

4U(1)

0

5(33%)

3(20%)

7(47%)

0

 

 

Výtvarná príprava:

VYP

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (10)

2(20%)

4(40%)

3( 30%)

1 (10%)

0

2U (12)

3( 25%)

2( 17%)

5(42%)

2(17%)

0

 

Navrhovanie :

NAV

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

3U (12)

9 (75%)

0

3( 25%)

0

0

4U (15)

1( 7%)

10(67%)

3(20%)

1(7%)

0

 

 

 

Teória dizajnu:

TED

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (10)

2(20%)

3(30%)

4(40%)

1(10%)

0

2U (12)

0

3(25%)

7(58%)

2(17%)

0

3U (12)

8(67%)

1(8%)

3(25%)

0

0

4U (15)

1(7%)

8(55%)

3(20%)

3(20%)

0

 

Modelovanie :

MOD

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

3U (12)

7 (58%)

4 (33%)

1( 8%)

0

0

4U (15)

3( 20%)

8(53%)

4(27%)

0

0

 

Figurálne kreslenie :

Fik

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

2U (12)

4(33%)

1(8% )

6 (50%)

1(8%)

0

3U (12)

8( 67%)

2(17%)

2(17%)

0

0

 

Odborné kreslenie:

ODK

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1N (14)

8(57%)

5(36%)

1(7%)

0

0

2N(1)

0

0

1(100%)

0

0

 

 

 

Hodnotenia klauzúrna práca

 

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (10)

5(50%)

2(20%)

3(30%)

0

0

2U (12)

0 (0%)

3(25%)

5(42%)

2(17%)

1(9%)

3U(12)

7(58%)

1(9%)

1(9%)

2(16%)

0

 

 

 

 

 

  1. PK humanitné predmety

 

I.U                    10 žiakov

prospeli s vyznamenaním            1                      

prospeli veľmi dobre                   2                      

prospeli                                        7                                                

                                                                                                         priemer triedy: 2,18                               

 

II.U                 12 žiakov                                            

 prospeli s vyznamenaním             1                         

prospeli veľmi dobre                     3                         

prospeli                                          8 

                                                                                                                  priemer triedy: 2,28

 

 

III.U                    12 žiakov

prospeli s vyznamenaním              4                      

prospeli veľmi dobre                     6                      

prospeli                                          2                                                                                                   

neprospeli                                      0                        

                       

      priemer 1,00 dosiahla: Natália  Ižáková  

      priemer triedy: 1,60                                                                                                     

 

 

 

IV.U                 15 žiakov                                            

prospeli s vyznamenaním                0                         

prospeli veľmi dobre                       2                         

prospeli                                          11                                                                                                       

neprospeli                                        2                          

                                                                  

      priemer triedy: 2,46

 

Najlepší priemer dosiahla III.U, čo je vidieť z grafu:

 

 

I.N                    14 žiakov

prospeli s vyznamenaním           0                      

prospeli veľmi dobre                 11                      

prospeli                                        3                                                                                                  

priemer triedy:                         1,72  

 

II.N                 1 žiak                                            

prospeli s vyznamenaním            0                         

prospeli veľmi dobre                   0                         

prospeli                                        1                                                                                                        

      priemer triedy:                       2,71

 

3.    PK prírodovedné predmety

 

 


I.U                    10 žiakov

 

prospeli s vyznamenaním           1                      

prospeli veľmi dobre                   2                      

prospeli                                          7                                                                                                  

neprospeli                                      0                        

neklasifikovaný                             0

                       

      priemer 1,00 dosiahli:  -   

      priemer triedy: 2,18                                                                                         

II.U                 12 žiakov                                                                                                                                                                             

 

prospeli s vyznamenaním           1                         

prospeli veľmi dobre                   3                         

prospeli                                          8                                                                                                       

neprospeli                                      0                         

neklasifikovaný                             0                        

 

      priemer 1,00 dosiahli: -                 

      priemer triedy: 2,28


 


III.U                    12 žiakov

 

prospeli s vyznamenaním           4                      

prospeli veľmi dobre                   6                      

prospeli                                          2                                                                                                  

neprospeli                                      0                        

neklasifikovaný                             0

                       

      priemer 1,00 dosiahli:  N. Ižáková  

      priemer triedy: 1,60                                                                                                  

 

IV.U                 15 žiakov                                                                                                                                                                              

                                      

prospeli s vyznamenaním           0                       

prospeli veľmi dobre                   2      

prospeli                                          11

neprospeli                                      2                                                                                                           

neklasifikovaný                            0                  

                                                                                   

      priemer 1,00 dosiahli: -                 

      priemer triedy: 2,46


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      PK praktické predmety

 

Výsledky dosiahnuté v jednotlivých odborných praktických predmetoch:

Prax:

Trieda

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (10)

4(40%)

4(40%)

2(20%)

0

0

2U (12)

5(41,66%)

4(33,33%)

3(24,99%)

0

0

3U (12)

9(75%)

2(16,67%)

1(8,34%)

0

0

4U (15)

2(13,33%)

10(66,66 %)

3(20%)

0

0

1N(14)

7(50%)

5(35,71%)

2(14,29%))

0

0

2N(1)

0

1(100%)

0

0

0

 

Technológia:

Trieda

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (10)

4(40%)

3(30%)

3(30%)

0

0

2U (12)

3(25%)

4(33,33%)

3(25%)

2(16,67%)

0

3U (12)

10(83,33%)

0

2(16,67%)

0

0

4U (15)

1(6,66%)

6(40%)

3(20%)

3(20%)

2(13,34%)

1N(14)

10(71,42%)

3(21,42%)

1(7,14%)

0

0

2N(1)

0

1(100%)

0

0

0

 

Technické kreslenie:

Trieda

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (10)

3(30%)

3(30%)

3(30%)

1(10%)

0

 

 

Maturitné skúšky

 

     

PFEČ

PFIČ

Ústna skúška

Predmet

Úroveň

Počet

priemer

Priemer

1

2

3

4

5

Priemer

ANJ

B1

13

56,1

36,25

1

4

 8

 

 

2,54

PČOZ

 

13

 

 

6

4

3

 

 

1,76

SJaL

 

13

46,1

59,80

3

2

7

1

 

2,46

TČOZ

 

13

 

 

5

2

5

1

 

2,15

 


 

Počet zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy (stav k začiatku školského roka)

 

Zamestnanci školy                             24                   

Z toho pedagogickí zamestnanci       17+2         z toho kvalifikovaní   17+2

Z toho nepedagogickí zamestnanci     5

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Peter Albert

DEJ

 

Výchova k ľudským právam

Protidrogovej prevencie

          Výchovný poradca

Mgr. Art. Ján Arendárik

NAV, Prax

 

 

Mgr. Juraj Cinkanič

Prax, TECH,

 

Koordinátor MS

Predseda Umeleckej rady

Mgr.art Michaela Danková

TECH,NAV

3.U

Projektová činnosť

Mgr. Ondrej Ďurian

Prax

 

 

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

 

 

Mgr. Radka Čábradiová

NAV, Prax

 

 

Mgr. Veronika Gáborová

CHE

 

SOČ,  Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ŽŠR

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ, ANJ

4.U

Školských internetových novín

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

 

 

Ing. Katarína Luptáková

EKO

 

 

Ing. Jaroslav Malo

INF: GEO

 

Enviromentálnej výchovy

Mgr. Monika Pitnerová

 

SLJ, NEJ

 

Pedagogickej dokumentácie

MZTU

Mgr. Art. Andrea Rolková

TECH, Prax, MOD, FK

 

 

Mgr. Jana Smutná

DVK, FK

 

 

Mgr. Michal Strapko

TEV

2.U

Evidencia školských úrazov

Mgr. Andrej Wágner

TK, PC graf., TD, NAV, INF

 

 

 

 

 

Zamestnanci školského internátu:

 

Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

D. Ferenčáková

vychovávateľka

J. Letríková

vychovávateľka

Mgr. Dobiasová

pomocná vychovávateľka

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Erika Brinzová

Sekretariát školy

 

Milan Dobias

Prevádzkovo technický

vedúci prevádzky a údržby

Jana Hlaváčová

Prevádzkovo technický

upratovačka

Jaroslav Smyk

Prevádzkovo technický

údržbár

 

 

 

 

Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov

SJL, ANJ, NEJ, DEJ, NAS,UMK, ETV, NAB, GEO

PaedDr. Ľubica Husárová

PK prírodovedných predmetov

MAT,  FYZ, CHE, BIO,  INF, TEV

Mgr. Jana Kučerová

PK odborných predmetov ŠÚV

DVK, TECH, NAV VYP, FK, TK, PC graf., TD, MOD

Mgr. Jana Smutná

PK praktických predmetov ŠUV

 

Mgr. Juraj Cinkanič

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

Pč.

Titul, meno, priezvisko

Druh vzdelávania

 

Vzdelávacia

inštitúcia

Názov

vzdelávacieho

programu

Počet kreditov

Začiatok

štúdia

Koniec

štúdia

1.

Mgr. Jana

Kučerová

1.atestácia

MPCBB

 

 

2013

2015

2.

Mgr. Michal

Strapko

1.atestácia


KU RK

 

 

2015

2016

3.

Mgr. Peter Albert

kontinuálne vzdelávanie

CPPPaP BŠ

SCIO

Príprava žiakov na VŠ

 

2015

2015

4.

Mgr.Ar. Ján Arendárik

kvalifikačné

VŠVU

Bratislava

      DPŠ

 

2015

2017

 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

1.      PK humanitných predmetov

 

Počas školského roka 2015/2016 PK humanitných predmetov spolupracovala s (o):

·         inštitúciami ako UNICEF, Liga proti rakovine, Liga pre duševné zdravie

·         Múzeom mincí a medailí v Kremnici

·         Mestským mládežníckym parlamentom v Kremnici

·         Miestnym odborom Matice slovenskej v Kremnici

·         podnikateľskými subjektmi a organizáciami z Kremnice, blízkeho okolia, ale aj zo Žiaru nad Hronom pri práci na pragmatickej prípadovej štúdii 

·         Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žiar nad Hronom

·         PK prírodovedných predmetov

·         vyučujúcimi a žiakmi I. a II. základnej školy v Kremnici a Trnavej Hore– výmenné hodiny, otvorené hodiny, Deň otvorených dverí

·         rodičmi – formou rodičovského združenia alebo osobných pohovorov, telefonicky, prostredníctvom internetu, cez Radu rodičov

·         študentmi – cez Žiacku školskú radu 

·         podpora študentov v zúčastňovaní sa charitatívnych akcií a verejných zbierok, napr. Hodina deťom, Modrý gombík

·          podpora kultúrneho rastu študentov prostredníctvom navštevovania kultúrnych podujatí, napr. divadelného predstavenia Nevesta hôl, ktoré  naštudovalo SND v Bratislave (9.12.2016), účasť na literárnom pásme pri príležitosti 200. výročia Ľ. Štúra v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej (4.11.2015)

·         krúžková činnosť – Rozvoj komunikačných zručností (Mgr. Albert), anglický jazyk (Ing. K. Ivanová), hovoríme po nemecky (Mgr. M. Pittnerová), tvorba internetový ch novín (PaedDr. Ľ. Husárová)

 

 

2.      PK prírodovedných predmetov

 

16.09. 2015

Pripomenuli sme si na našej škole Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. V rámci upevňovania medzipredmetových vzťahov sa uskutočnili aktivity na vyučovacích hodinách biológie, chémie, fyziky a geografie, v ktorých do popredia vystupovali environmentálna výchova ako súlad myslenia, cítenia a zodpovedného správania sa k prírode, k svojmu okoliu a k sebe.

18.09. 2015

Červená stužka - podrobné informácie o kampani a taktiež info o tejto zákernej chorobe a víruse.

22.09. 2015

Dňa 22. 9. 2015 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili odberu krvi, ktorý sa uskutočnil v MSKC v Kremnici (Národná transfúzna stanica – BB).

22.09. 2015

V tento deň sme si uctili Medzinárodný deň mieru. Aktivity počas vyučovacích hodín s cieľom motivovať k zamysleniu sa nad pojmami ako sú tolerancia, solidarita, humanizmus.

19.09. 2015

„Fyzika s využitím interaktívnej tabule s digitálnym vzdelávacím obsahom „Planétou vedomostí“ .

Pripravené vyučovacie hodiny boli prezentované v odbornej učebni s využitím interaktívnej tabule s dôrazom na moderné trendy vo vyučovaní, hlavne s dôrazom na rozvoj digitálnej gramotnosti študentov. Všetky nástroje boli integrované v rámci prostredia kurzu, takže boli využívané priamo pri práci.

01.10. 2015

Červená stužka - návrh vlastného plagátu kampane.

30.10.2015

Červená stužka - návrh vlastných pohľadníc. 

16.11.2015

21. silná ruka stredoškolákov - sa naši študenti zúčastnili súťaže v pretláčaní rukou v Banskej Bystrici.

17.11.2015

Športom pre Červené Stužky – v rámci projektu Červené stužky zorganizovali aktivitu „Športom pre Červené Stužky“. Volejbalovým maratónom sme spojili sily a bojovali proti zákernej chorobe, ktorá by nikomu z nás nemala byť ľahostajná.

30.11.2015

DOD - prezentácia školy

04.12.2015

Študentky 2. ročníka sa stali dobrovoľníčkami celoročnej verejnej finančnej zbierky Hodina deťom.

07.12.2015

Mikuláš, čo nám dáš?

11.12.2015

Projekt E-test sa blíži ku koncu a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania nám ako poďakovanie za spoluprácu zaslal publikácie z oblastí matematiky, prírodovedných predmetov a jazykov.

21.12.2015

Vianočné workshopy v spolupráci so SŠUV sme si predvianočný čas strávený v škole spríjemnili workshopmi. Vyrábali sme mosadzné náramky a prstene, drevené prívesky, kovové svietniky. Naučili sme sa (teda pokúšali sme sa priučiť) kresleniu či modelovaniu.

22.12.2015

Jedličková slávnosť

 

07.02.2016

Takto pred rokom sme vďaka PPŠ- ke tretiakov začali na škole s recykláciou a triedením odpadu. Zo začiatku sme začali pomaly, avšak teraz vyzbierame,  a vďaka TS službám mesta Kremnica vyvezieme, vyše jedného vreca plastových fliaš za mesiac.

Z tohoto dôvodu sme museli rozšíriť zberné nádoby na PET flaše, ktoré sú umiestnené na chodbe gymnázia.

15.02 – 19.02.2016

Lyžiarsky kurz - 1. ročník SŠUV - Snowland Valčianska dolina

22.02.2016

Prednáška s p. Jaroslavom Slašťanom na tému ” Vy ste pamäť”.

Prednáška bola zameraná na zločiny komunizmu – vnútrostrannícke čistky, pracovné tábory, monsterprocesy, ŠTB a mnoho iných zločinov proti ľudskosti.

Počas prednášky boli odprezentované zaujímavé udalosti z obdobia, výpovede účastníkov a odsúdených v monsterprocesoch.

Najzaujímavejšie a zároveň najdesivejšie však boli čísla, ktoré vyjadrovali počty ľudí zasiahnutých buď priamo alebo nepriamo. Každý z nás sa zamyslel nad zmyslom týchto činov proti ľuďom, ktorí v tom období boli iba číslami.

24.02.2016

V náväznosti na prednášku z 22.2, ktorá sa uskutočnila na našej škole, sme v stredu 24.2.2016 uskutočnili v spolupráci so SŠÚV workshop, ktorý sme pracovne nazvali – My sme pamäť.

Umeleckú a výtvarnú stránku sme prenechali kolegom a študentom SŠÚV-ky.

My gymnazisti sme sa pustili do prípravy literárnej a textovej zložky workshopu.

Pracovalo sa v skupinách, pričom každá skupina mala zadanú jednu z tém, ktoré naši umelci stvárňovali:

– Železná opona, – Prenasledovanie cirkvi, – Pracovné tábory,-Monsterprocesy

– Znárodnenie, – Okupácia a normalizácia, – Kult osobnosti.

Výsledkom tohoto workshopu bola výstava realizovaná v priestoroch mestskej knižnice v Kremnici a poďakovanie od Františka Mikloška

24.02.2016

KOŽAZ - III.U – Spoznávanie okolia mesta Kremnice, orientácia v teréne,

1. pomoci, enviromentálna výchova

21.03 2016

Najväčšia matematická súťaž na Slovensku- Matematický klokan

Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

V súťažnej kategórií študent 34 súťažila Martina Miháliková

Zverejnenie výsledkov súťažiacich na stránke www.matematickyklokan.sk

Najlepšie sa umiestnili v súťažnej kategórií Kadet G12 Bianka Slaninová(úspešnosť 79,2%, percentil 66,4%) a v kategórií Junior O34 Martina Miháliková (úspešnosť 70,8%, percentil 95%).

21.03. 2016

Po úspechoch v predchádzajúcich ročníkoch sa aj tento školský rok   konala matematická súťaž MATBOJ. Táto súťaž je zaujímavá aktivita na škole, v ktorej účasť študentov je založená na ich radosti z riešenia atypických príkladov, v ktorých uplatňujú svoju tvorivosť a kreativitu, logické myslenie, vedomosti a zručnosti z matematiky.

Tento školský rok si zmerali sily 3 súťažné družstvá. Podľa súťažného poriadku, členovia každého družstva pracovali pod dohľadom kapitána, ktorý koordinoval ich prácu. Víťazom súťaže sa stalo 3. družstvo (Veronika Fašková, Monika Králová, Erik Puškár, Martina Miháliková).

30.03.2016

KOČAP – (I.U, II.U), KOŽAZ - III.U, ktorého cieľom bola Kalvária v Kremnici

22.04. 2016

Na hodinách fyziky sme si pripomenuli Medzinárodný Deň Zeme, kde sme posudzovali vplyv človeka na životné prostredie a zdôraznili nutnosť ochrany prírody.

25.05.2016

KOŽAZ – III.U – Šašovské podhradie

07.06. 2016

Absolvovali sme Envirodeň. Vyučujúci pre študentov 1. a 2. ročníka pripravili rôzne aktivity – hádanky s prírodovednou tématikou, enviro osemsmerovky a úlohy cez internet, poznávačku rastlín a živočíchov, kolky z PET fliaš separovaných na škole a pohybové aktivity v telocvični. V druhej časti dňa si študenti vyžrebovali jednu z enviro tém: Ako dlho sa rozkladá, Kyslé dažde,

Palmový olej, Topenie ľadovcov a Ohrozené druhy. Vytvorili plagát, ktorý potom odprezentovali pre ostatnými.

20.06. 2016

Keď plast pomáha

Rozhodli sme sa zúžitkovať plastové vrchnáky a poslali sme ich Sabinke Fajnorovej, ktorá ich využije na získanie starostlivosti, ktorú potrebuje. Vrchnáčiky sme  odovzdali na zbernom mieste, ktoré sa nachádza v Diecéznom katechickom úrade Banskobystrickej diecézy v Banskej Bystrici.

3.      PK odborných a praktických predmetov

 

V sledovanom školskom roku sa členovia PK so svojimi žiakmi aktívne zapájali do kultúrneho diania rôznych miest a obcí v rámci BBSK.

 

Zrealizovali sa projekty, besedy, prednášky, exkurzie, súťaže, prezentácia školy, výstavy, workshopy, vernisáže a oslava 50. výročia školy

 

Projekty

V septembri bol odovzdaný projekt s názvom Vagón, zároveň škola vyhlásila celoštátnu súťaž o návrhy nových hier do detského vagóna. 

 

Besedy a prednášky

V októbri sa uskutočnila beseda s dizajnérom Doc. F.Chrenkom kde mali študenti možnosť spoznať ako sa vyvíja dizajn na Slovensku a aké úspechy zožali aj absolventi SŠUV v Kremnici. V mesiaci máj sa uskutočnila prednáška poslanca mesta Kremnica Jaroslava Slašťana s názvom "Vy ste pamäť". V mesiaci Jún sa uskutočnila prednáška pani Koreňovej s názvom Zlatý rez a Geometria v umení.          

 

Exkurzie

V mesiaci október  sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy, Bienále ilustrácií Cipár, V mesiaci november sa uskutočnila Exkurzia - Výstava SUPŠ Jablonec nad Nisou v Kremnici, v tom istom mesiaci sa žiaci zúčastnili exkurzie na výstavu Kremnická kamenina v Kremnici. V mesiaci január sa žiaci zúčastnili exkurzie na výstave Textilnej tvorby v Kremnici. V mesiaci apríl sa uskutočnila exkurzia do Bratislavy so žiakmi na aktuálne výstavy, JDF, Cepka, Meisner. V júni sa uskutočnila exkurzia do interiérovej firmy Brik, s ktorou bola spojená beseda s dizajnérom I. Čobejom. Žiaci sa každoročne zúčastňujú exkurzie do Bratislavy kde hlavným programom je Prieskum Letný/ Zimný VŠVU. Zahraničná exkurzia sa uskutočnila v apríli, exkurzie sa zúčastnili všetky ročníky a žiaci mali možnosť navštíviť historickú Viedeň a spoznali ­­Museum für angewandte Kunst - MAK  (Múzeum úžitkového umenia) kde mali možnosť vidieť  stálu expozíciu Wien 1900 venovanú rakúskemu úžitkovému umeniu prelomu 19. a 20. storočia ako aj aktuálne výstavy z oblasti architektúry, dizajnu, módneho návrhárstva. Galéria Albertina v Hofburgu, kde videli tradične kvalitne pripravené výstavy maliarstva ruskej avantgardy, európskeho umenia od Moneta po Picassa ako aj súčasného umenia a fotografie.

 

 

Workshopy, vernisáže, výstavy

 

Žiaci sa v máji zúčastnili workshopu „My sme pamäť“ participovali na ňom žiaci SŠUV a Súkromného gymnázia v Kremnici, workshopu predchádzala prednáška Jaroslava Slašťana o zločinoch komunistického režimu. Žiaci sa tiež zúčastnili workshopu v meste Podzámčok kde sa predvádzali jednotlivé umelecké remeslá. Škola sa zapojila do prípravy sprievodného programu na vernisáž Mariána Drugdu s názvom Variabily, žiaci si pripravili exponáty na výstavu a zároveň viedli pripraveným hudobným doprovodom otvorenie vernisáže, ktorá sa niesla v duchu geometria v umení. Žiaci III.U. zrealizovali výstavu svojich prác spojenú s vernisážou. Výstava mala názov „Prvý deň“ a podieľali sa na nej všetci žiaci tretieho ročníka. V Júni sa uskutočnila modelová výstava študentských prác všetkých odborov na Vígľašskom zámku. Poslednou výstavou školského roka 2015/16, spojenou s vernisážou bola výstava absolventov a učiteľov SŠUV pri príležitosti 50. výročia založenia školy.

 

Prezentácia školy

 

Celý školský rok 2015/16 žiaci reprezentovali školu a svoju činnosť na nej, zúčastnili sa na prezentácii školy v obchodnom centre Mirage v Žiline, kde zároveň predviedli prácu jednotlivých odborov a prezentovali aj už hotové výrobky. Žiaci celoročne navštevovali okolité školy a prezentovali svoju tvorbu. Poslednou prezentáciou školy bola výstava študentských prác na veľtrhu umeleckých remesiel v Banskej Štiavnici, ktorú organizovala Mgr. art M. Danková. Modelová výstava študentských prác všetkých odborov na Vígľašskom zámku.

 

Zúčastnili sme sa na stredovekom jarmoku v obci Podzámčok, kde žiaci kovových oddelení predvádzali svoje remeselné zručnosti pri výrobe stredovekých zbraní a nástrojov, postupy pri výrobe pečatidla a technológie využívané v zlatníctve.

 

Práca na Pragmatickej prípadovej štúdii prispieva k spolupráci s partnermi, organizáciami, firmami, na celom Slovensku. Žiaci bohužiaľ nevenujú dostatočnú pozornosť a čas riešeniu a práci na PPŠ. Keďže ide o samostatnú prácu treba sa venovať motivácii žiakov a vysvetleniu dôležitosti práce na PPŠ. Učiteľ by nemal dovoliť žiakovi projekt odignorovať.

 

 

Súťaže.

 

Žiaci sa celý školský rok zapájali do súťaží v ktorých získali mnoho ocenení. Konkrétne to boli súťaže:

 

Bohúňova paleta (Dolný Kubín)
- Martina Kmeťová - Diego tragar,  linoryt 2016 

-  Jakub Morávek -  Shit, medirytina 2015

- Miloslav Drevo - Smrť Abbe Fáriu, medirytina 2016

 

Malé grafické formy (Vrútky)

- Martina Kmeťová - Macko Pu, medirytina 2015

- Alex Vido - Dvaja pahltní kamaráti, oceľorytina 2015

- Helena Horváthová - Starec a Mora, oceľorytina 2015

- Jakub Morávek - Moja nočná mora, suchá ihla 2015
 Získané ocenenie: Alex Vido získal Diplom za II. Miesto v IV. Kategórii


Spektrum mladosti - Kreativita mladých grafikov (Nižná)
- Martina Kmeťová - Macko Pu, medirytina 2015
- Alex Vido - Dvaja pahltní kamaráti, oceľorytina 2015
- Helena Horváthová - Starec a Mora, oceľorytina 2015

- Helena Horváthová - "Chcem sa zamilovať", ilustrácia k Pena Dní I., medirytina 2015

- Helena Horváthová - "Má lekno?", ilustrácia k Pena Dní II., medirytina v kombinácii so

  zlatotlačou 2015

- Helena Horváthová - "Chloe umrela", ilustrácia k Pena Dní III., medirytina 2015

- Jakub Šulík - Bordelček, linoryt 2015

- Jakub Šulík - Nespokojnosť predavačky, linoryt 2016

- Jakub Šulík - Špaky zla, linoryt 2015

  Získané ocenenie: Jakub Šulík získal čestné uznanie v kategórii voľná grafická tvorba

 

Etudy z dreva (Zvolen)

účasť aj na vernisáži so žiakmi, - ocenenie primátora mesta Zvolen– pre J. Hajnala, dielo stolička

 

Fórum dizajnu (Nitra)

2 exponáty na výstave Fórum dizajnu, nábytok a bývanie Nitra

Juraj Hajnal - stolička, Veronika Šaturová – stolička, Súťažná výstava 

 

Mladý obal ( ČR)

Exponáty v počte osem kusov na  medzinárodnú súťaž Mladý obal, Česká rep.

 

Junior design fest (Bratislava)

Exponáty

Ocenenie: Andrej Packa získal Diplom za dielo Lávové polia v kategórii produktový dizajn

 

Kruhy na vode (Bratislava)

Zapojenie sa študentov do súťaže Kruhy na vode, ÚĽUV Bratislava

 

Hefaiston 2016 - ČR 35. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů

Branislav Morávek – plastika „Klamár“ 3 miesto

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti

 

Inšpekcia zrealizovaná Ministerstvom školstva v júni 2015 zameraná na:

-        Komplexná kontrola pedagogickej dokumentácie školy za posledné dva školské roky

-        Komplexná kontrola školských výkazov, protokolov o zbere údajov za posledné dva školské roky

-        Komplexná kontrola začlenení žiakov so špeciálnymi v-v potrebami za posledné dva školské roky

-        Komplexná kontrola personálnych a mzdových záležitostí všetkých zamestnancov školy (kvalifikovanosť, zaradenie) za posledné dva školské roky

-        Komplexná kontrola vzdelávacích poukazov za posledné dva školské roky

 

Záver kontroly: počet kontrolných zistení 0

 

 

 

 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Každý odbor má vlastnú učebňu  navrhovania a samozrejme aj vlastné dielne kde sa vykonáva prax. Každá dielňa je vybavená odbornými zariadeniami a strojmi (napr. pantograf, tlačiarenský lis, kováčska vyhňa uvádzam, pretože takéto vybavenie väčšina škôl nemá).

 

V rámci projektu „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý sme ukončili tento kalendárny rok sa nám podarilo pre školu zabezpečiť vybavenie počítačovej miestnosti 11 výkonnými stolnými PC, 6 notebookmi, 1 interaktívnou tabuľou.  V rámci projektu sme dostali aj odborné učebné pomôcky ako napr. modely, busty, dláta, kresliace dosky a odbornú literatúru

     Škola sa zapojila aj do projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ realizované NÚCEM-om  v rámci ktorého sú všetky učebne teoretického vyučovania interaktívne. Prínosom tohto projektu bola aj elektronická možnosť maturitnej skúšky.

     Škola má vlastnú intranetovú sieť kde sú pre žiakov prístupné všetky učebné materiály, vyučujúci využívajú e-learning, každý ročník má počítačovú grafiku kde sa vyučuje v programoch Adobe Photoshop, Adobe ilustrator, 3D program Rhino ceros.

 

Vytvorenie nových priestorov:

-        Interaktívna učebňa dizajnu s notebookom pre pedagóga a 2 PC pre prácu žiakov 

-        Výstavná miestnosť pre žiakov s možnosťou realizácie výstav všetkých súčasných ale aj bývalých žiakov školy

-        Prezentačné miestnosti jednotlivých odborov

-        Možnosť športového vyžitia (nová posilňovňa)

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Viď príloha „Správa o hospodárení za kalendárny rok 2015“

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

a)          Vzdelávacia oblasť

-        naďalej udržiavať kvalitnú prípravu žiakov na maturitné skúšky, štúdium na VŠ, pre budúce povolanie

-        aplikovať metódy seba hodnotenia žiaka

-        implementovať systém hodnotenia kvality vzdelávania

-        implementovať úpravy  ŠkVP vo výchovno-vzdelávacom procese

-        vyhýbať sa nátlakovým formám práce, voliť motivačné a aktivizujúce činitele práce žiakov

 

b)                 Oblasť vyučovacieho procesu

-        rovnomerne rozvíjať poznávacie, city, motiváciu a tvorivý štýl práce žiakov

-        z hľadiska vzťahu učiteľ – žiak pomáhať a uľahčovať učenie sa žiakov

-        minimalizovať memorovanie vedomostí postavené na pamäťových výkonoch a odpovediach

-        v rámci vyučovacieho procesu i mimo neho rešpektovať žiakov, dávať im dôveru, podporovať ich kreativitu, vlastný umelecký názor

-        vytvárať priestor pre samostatnosť, nezávislosť a zodpovednosť žiakov

-        viesť žiakov k správnemu spôsobu prezentácie vlastných umeleckých diel

-        odstraňovať stres z vyučovacích hodín obmedzením direktívneho a autoritatívneho pôsobenia

-        chrániť a podporovať zdravie a zdravý spôsob života

-        vykonávať ochranu žiakov pred negatívnymi spoločenskými javmi, ako je fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie a užívanie a šírenie psychotropných látok

-        vytvárať podmienky pre záujmové aktivity žiakov

-        riaditeľské testy, ktoré nie sú predpísané učebnými osnovami, zaraďovať do procesu výučby s citlivým ohľadom a najmä v koordinácii s ostatnými PK a predmetmi

-        rozvíjať čitateľskú, matematickú  gramotnosť žiakov

-        podnecovať zvedavosť a tvorivé myslenie žiakov, propagovať zdravý životný štýl

-        venovať pozornosť všetkým prierezovým témam v ŠkVP

-        vychovávať a vzdelávať v duchu humanizmu, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancii a rasizmu obzvlášť segregácie.

 

c)                  Výchovná oblasť

-        výchovné poradenstvo – koordinácia pri tvorbe IVP pre žiakov so ŠVVP

-        poskytovať žiakom kariérne poradenstvo

-        realizácia konzultačno-poradenských služieb pre rodičov a žiakov, tvorba systému komplexných preventívnych programov

-        monitorovať vývoj klímy v škole a realizovať aktivity na jej zlepšenie, dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie

-        umožniť osobný rasť žiakov a vychovávať žiakov k právnemu vedomiu, demokracii a mravným hodnotám

 

d)                 Ostatné

-        inovovať a neustále dopĺňať technické vybavenie školy, najmä odborných dielní

-        aktualizovať softvér pre vedenie informačného systému školy – aSc Agenda, rozvrhy

-        objednávať učebnice podľa pokynov MŠ

-        podľa požiadaviek vyučujúcich a žiakov zabezpečiť materiálne vybavenie jednotlivývch odborovbudovanie spolupatričnosti žiakov i rodičov so školou

-        podporovať stretnutia žiakov po vyučovaní v rámci tvorivej činnosti

-        podporovať účasť žiakov na výstavách, súťažiach, konferenciách

-        organizovať návštevy divadelných predstavení, galérii, múzeí

-        prezentovať výsledky školy na verejnosti

 

Môžeme konštatovať, že dané ciele vo výchovno-vzdelávacom procese v koncepčnom zámere školy a v pláne práce školy na školský rok 2015/2016 škola splnila.

 

Analýza školy

 

Silné stránky

·         Vysoko kompetentní, plne kvalifikovaní a nadšení učitelia, ktorí majú záujem o rozvoj svojej práce

·         Prezentácie žiakov – výstavy v rámci celej SR

·         Dlhodobo výborné výsledky v celoslovenských súťažiach

·         Vysoká kvalita odborných vedomostí učiteľov

·         Ochota učiteľov vzdelávať sa

·         Overené a dobre integrované metódy v – v práci (PPŠ)

·         Vzostup inovatívnych metód vzdelávania

·         Dobrá reputácia a meno školy

·         Rozsiahla spolupráca so školami, štátnymi inštitúciami , podnikateľmi v rámci celej SR

·         Organizácia rôznych školských ale aj mimoškolských aktivít, rozvoj tradičných akcii, realizácia benefičných a sponzorských aktivít

·         Využívanie vlastnej intranetovej siete s množstvom pripravených materiálov pre žiakov aj pedagógov

·         Výborné pracovné vzťahy na pracovisku

·         Veľmi dobrý a vrelý kontakt medzi učiteľom a študentom

·         Rekonštrukcia priestorov (nová školská jedáleň, posilňovňa)

·         Aula – priestor pre relaxáciu

Slabé stránky

·         Tradičná metodológia na SŠÚV

·         Nízky záujem rodičov o činnosť školy

·         Rastie zaťaženosť učiteľov vedením školskej agendy, ale aj vyučovacími a mimo vyučovacími povinnosťami

·         Skôr popisovanie aktivít a náplne hodín nie cieľov študentov

·         Skôr “neutrálne” overovanie zručností/hodnotenie zo strany učiteľov

·         Slabšia evaluačná činnosť učiteľov, malá spätná väzba učiteľ – žiak, reflexia vlastnej práce

·         Zvyšovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučujúci proces

·         Nárast počtu žiakov oslobodených od telesnej a športovej výchovy

·         Nižší počet žiakov v triedach

 

Príležitosti

·         Najlepšia škola v regióne, krajine, pedagogický vzor, ktorý spája vysokú kvalitu poznatkov s modernou metodológiou a cieľmi

·         Veľký záujem zo strany rodičov/študentov vďaka lepšej reputácii, výsledkov a aktivít

·         Zvyšovanie spolupráce s rôznymi umeleckými  inštitúcii, školami podobného zamerania

·         High tech a kreativita spojená dobrou kvalitou poznatkov a kompetencií v rámci jednotlivých predmetov

·         Možnosť zapájať sa do rôznych projektov

·         Možnosť získania mimorozpočtových zdrojov  financovania  školy

Hrozby

·         Tradičné vzdelávanie stráca svoju relevantnosť v rýchlo rastúcej a rozvíjajúcej sa spoločnosti

·         Zlá finančná situácia v školstve

·         Nedostatok učebníc a kvalitných pracovných materiálov, vybavení dielní

·         Neustále zmeny obsahu ŠVP

·         Nekoncepčná práca v oblasti reforiem školstva  - nárast administratívnych prác všetkých zamestnancov školy (štatistiky, prehľady)

·         Nepriaznivý demografický vývoj – znižujúci sa počet žiakov

·          Nedostatočné morálne a finančné ohodnotenie učiteľa

·         Študenti a rodičia si zvolia iné možnosti

·         Škola sa stane múzeom zašlého produktívneho a úspešného obdobia

 

Ďalšie informácie o škole

 

a)        Voľno-časové aktivity školy

 

Názov krúžku

Vyučujúci

1.

Rozvoj komunikačných zručností

Mgr. P. Albert

2.

Fotografický

Mgr. J. Smutná

3.

Anglický jazyk

Ing. K. Ivanová

4.

Keramický krúžok

Mgr. J. Smutná

5.

Maľba

Mgr.A. J.  Arendárik

6.

Junk ART

Mgr. J.  Smutná

7.

Internetové žiacke noviny

PaedDr. Ľ. Husárová

 

b)      Ďalšie aktivity

Názov aktivity

Triedy

Termín

Výtvarné sústredenie Plener

1. ročník

jún 2016

Klauzúrna práca

1 – 3.ročník

 

 

c)      Spolupráca školy s inými inštitúciami:

-       ŠIOV – člen odbornej komisie, ktorého úlohou je riešiť problematiku vzdelávania

    (tvorba a inovácia ŠkVP, koordinácia tvorby nových odborov

-       Železničná spoločnosť Slovensko – návrh a realizácia vagóna pre rodiny s deťmi –

     jedinečný a prvý projekt na Slovensku, vagón bude uvedený do prevádzky 01. 10.

     2015

-       Štátna mincovňa Kremnica – po viac ako 15 rokoch začala nová spolupráca kde žiaci  

     našej školy navrhujú žetóny pre deti, ktoré bude raziť a predávať Štátna mincovňa

-       Národná banka Slovenska – spolupráca v realizácii odborných prednášok o umení

-       MŠ SR – účasť na elektronickom testovaní žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

ako to u nás vyzerá