Domov


začiatok šk.roka


 
Vážení rodičia, milí žiaci!
 
Začiatok školského roka bude 2. septembra 2020 o 9.00 hod.
Z dôvodu šírenia koronavírusu je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia a odporúčania, preto otvoríme školský rok v triedach:

1.U – učebňa technológie,

2.U – učebňa cudzích jazykov 3,
 
3.U – učebňa slovenského jazyka a literatúry ,
 
4.U – učebňa výtvarnej prípravy
 
Prosíme Vás, aby ste do budovy školy vstupovali v rúškach a použili dezinfekciu rúk. Zároveň Vás prosíme
o udržiavanie vzájomných odstupov. Každý žiak musí mať každý deň k dispozícii 2 rúška a hygienické
vreckovky.
 
Vážení rodičia, informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021
budeme priebežne aktualizovať a nájdete ich na našej internetovej stránke a vo Vašom emailovej schránke.
Prosíme Vás, aby ste nevstupovali do budovy školy.
 
Žiadame všetkých rodičov, aby hneď v prvý deň školského roka (2. 9. 2020) pripravili a po žiakoch
doručili triednemu učiteľovi vyplnené tlačivo  ( nájdete v oznamoch vyššie na hlavnej stránke )
 
 Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka
2020/2021
  
 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 
 
V prípade, že žiak preruší dochádzku do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá rodič písomné vyhlásenie
o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 
Oba dokumenty si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť. Kto nemá možnosť tlače, obe tlačivá si môže prevziať na
sekretariáte školy, resp. u triedneho učiteľa svojho dieťaťa od 31.8.2020 v čase od 8:00 do 14:00.
 
Veríme, že tento školský rok bude úspešný nielen pre Vaše deti, ale aj pre nás všetkých. Veríme, že spoločnými
silami zvládneme túto mimoriadnu situáciu.