Domov dokumenty Správa o V-V činnosti 2019/20


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020

 

Základné identifikačné údaje o škole:

 

Názov školy: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

Adresa školy: P. Križku 390/4, 967 01  Kremnica

Telefónne číslo: 045/6743567

Internetová adresa: www.suv.sk                                       

e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Zriaďovateľ: Swedish Education Group – SE group, s.r.o

 

 

 

Vedúci zamestnanci školy:

 

Ing. Katarína Luptáková

riaditeľka  školy

 

      Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici je škola  počtom tried, žiakov i učiteľov malá, má po jednej triede v každom zo štyroch ročníkov, preto nemôže mať v znení platnej legislatívy menovaného zástupcu riaditeľa.

Rada školy     

 Rada školy pri Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 23.09.2011. Jej funkčné obdobie  začalo dňom 27.09.2011, kedy sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy.  V školskom roku 2018/2019 pracovala Rada školy  v súlade s platnou legislatívou a v tomto zložení:

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

Ľubica Kantorová

 

rodičov

Zdenka Ihringová

tajomník

nepedagogických zamestnancov

Mgr. Art. Michaela Danková

 

pedagogických zamestnancov

Mgr. Juraj Cinkanič

predseda

pedagogických zamestnancov

Renáta Hricová

 

rodičov

Kemel Benali

 

zriaďovateľa

Mária Magdaléna Hlavinková

 

žiakov

 Informácie o činnosti Rady školy

        Rada školy sa stretla na rokovaní počas školského roka dvakrát. Na  rokovaniach sa vyjadrila k Plánu práce školy na školský rok 2018/2019, bola oboznámená so zmenami v ŠkVP a s ďalšími novými dokumentmi – školským poriadkom, smernicou o postupe hodnotenia a klasifikácie žiakov, organizačným poriadkom a iným novými smernicami o činnosti Umeleckej rady. Na prvom zasadnutí došlo k zmene členov RŠ.

        Rada školy pracovala v školskom roku 2018/2019 veľmi ústretovo a  aktívne spolupracovala s vedením SŚUV v Kremnici  pri nových návrhoch propagácie školy, riešení priebežných problémov.

Poradné orgány riaditeľky školy  

1.      Poradnými orgánmi riaditeľky školy v školskom roku 2018/2019 boli:

          a/  Pedagogická rada

          b/  Umelecká rada

          c/  Prijímacia komisia

2.      Metodické orgány školy:

           a/ Predmetové komisie

           b/ Metodické združenie triednych učiteľov

          Poradné  a metodické orgány na škole zriaďuje riaditeľ školy. Vedením daného orgánu poveruje riaditeľ školy jedného z pedagógov. Členmi sú pedagogickí pracovníci, každý z poradných a metodických orgánov školy má svoju špecifickú náplň. Harmonogram zasadnutí metodických orgánov a činnosť jednotlivých orgánov priamo súvisí s aktuálnym plánom práce školy. Priebežne napomáhajú riešeniu aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov.

3.      Žiacka školská rada 

      Kľúčovou úlohou žiackej školskej rady bolo získavať informácie od zástupcov tried a spolupracovať s nimi pri riešení problémov a realizácií projektov kontinuálne, počas celého školského roka v spolupráci s koordinátorkou Mgr. M. Pittnerovou. Táto spolupráca prebiehala prostredníctvom pravidelných stretnutí žiackej školskej rady, ktoré sa v školskom roku 2018/2019 konali pravidelne raz za mesiac.

 

V školskom roku 2017/2018 boli otvorené tieto študijné odbory a tieto ročníky s počtom žiakov:

 

Študijný odbor

Číslo študijného odboru

Triedy

-dizajn – priemyselný dizajn

8221 M 05

2,4

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a strieborníctvo

8233 M 01

1,2,3

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-umelecké zámočníctvo a kováčstvo

8233 M 02

1,2,3,4

-výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov-plošné a plastické rytie kovov

8233 M 03

3,4

 

Trieda

Počet žiakov

1.U

20

   2.U

15

3.U

12

4.U

10

1.NS

5

              2.NS

8

Spolu

70

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka SŠÚV, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie

Ročník

Počet prihlásených žiakov

Počet žiakov, ktorí konali prijímaciu skúšku

Počet prijatých 

žiakov

Z toho bez prijímacej skúšky

1.

34

28

20

0


Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

1.       PK odborné a praktické predmety

 

Hodnotenie odborných predmetov sa odvíjalo hlavne od kvality práce, kreativity myslenia a v neposlednom rade od snahy a aktivity žiakov. Žiaci boli vedení asertivite a sebahodnoteniu.

 

Výsledky dosiahnuté v jednotlivých odborných predmetoch:

 

Počítačová grafika

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

2U (15)

10/12

5/2

0/1

0/0

0/0

3U (12)

6/8

4/4

2/0

0/0

0/0


Technológia

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (20)

4/3

6/6

8/5

1/5

1/1

2U (15)

10/6

4/7

1/2

0/0

0/0

3U (12)

3/3

4/6

5/3

0/0

0/0


DVK

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (20)

3/1

7/5

8/7

 2/6

0/1

2U (15)

3/2

2/8

7/2

3/3

0/0

3U (12)

3/3

3/4

3/5

3/0

0/0


Teória dizajnu

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (20)

11/11

3/6

4/0

 2/3

0/0

2U (15)

8/10

5/2

2/3

0/0

0/0

3U (12)

8/11

3/1

1/0

0/0

0/0

 

Výsledky dosiahnuté v jednotlivých odborných praktických predmetoch:

Prax:

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (20)

15/14

4/4

1/2

0/0

0/0

2U (15)

8/11

5/4

2/0

0/0

0/0

3U (12)

3/6

6/3

1/1

2/2

0/0


Technológia:

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (20)

4/

6/

8/

1/

1/

2U (15)

10/

4/

1/

0/

0/0

3U (12)

3/3

4/6

5/3

0/0

0/0


Výtvarná príprava:

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

1U (20)

1/6

8/8

7/3

 4/2

0/1

2U (15)

7/7

4/5

2/3

2/0

0/0


Navrhovanie:

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

3U (12)

5/7

3/1

1/3

3/1

0/0


Modelovanie:

1pol/2polrok

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

3U (10)

3/5

5/7

3/0

4/0

0/0

 

Hodnotenie praktických predmetov sa odvíjalo hlavne od kvality prác a v neposlednom rade od snahy a aktivity žiakov. Žiaci boli vedení k asertivite a sebahodnoteniu.

Najväčší progres bol viditeľný v prvom ročníku na predmete výtvarná príprava, kde preukázateľne vidieť záujem určitých žiakov na svojom zdokonaľovaní.

Prestup študenta 3. ročníka z oddelenie Umelecké zámočníctvo a kováčstvo na odd. Plošné a plastické rytie kovov sa ukázalo ako veľmi správne, čo bolo citeľné hneď na prvom hodnotení. Na zadanej úlohe pracoval s oveľa väčším zanietením a preto aj jeho  práca vedela zaujať.

Hodnotenia klauzúrna práca

Zahájenie klauzúrneho týždňa sa konalo v pondelok o 7:50 v aule školy.

Pracovný čas bol od 8:00 do 14:00 s polhodinovou prestávkou na obed.

Dozor :            1.U + 3.U RYT           Mgr.art Zuzana Zábradiová

                        2.U + 3.U KOV         Mgr. Juraj Cinkanič

                        2.U + 3.U ZL             Mgr.art Ján Turzo, Mgr.art Michaela K.Danková

                        2.U DIZ                     Mgr.art Andrea Rolková

 

Členovia predmetovej komisie sa dohodli na hodnotiacich kritériách, ktoré boli následne oznámené a v písomnej forme zverejnené študentom.

Predseda hodnotiacej komisie:          Mgr.art Andrea Rolková

Členovia:        Mgr.art Zuzana Zabradiová,, Mgr.art Andrea Rolková, Mgr.art Michaela  K.Danková

 

 

 

 

Výsledné hodnotenie komisionálnej klauzúrnej skúšky

             

Profilový predmet I.U a II.U je výtvarná príprava, III. U navrhovanie

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

priemer

1U (20)

10

3

6

1

-

1,84

2U (15)

6

4

5

-

-

2,00

3U(12)

5

3

3

1

-

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia komisie sa zhodli, že spájanie študentov 2. a 3. roč. do jednej skupiny bolo správne rozhodnutie, nakoľko lenivosť niektorých žiakov bola priamo konfrontovaná s pracovitosťou  ostatných počas celého trvania skúšky a preto nebol žiaden problém pri záverečnom hodnotení s nespokojnosťou so známkami.

Plenér:

Každoročne žiaci prvého ročníka skúšajú a zdokonaľujú svoje kresliarske a maliarske zručnosti pod vedením pedagógov v uliciach mesta. Venujú tomu jeden týždeň, na konci týždňa inštalujú malú výstavu vlastných diel. V tomto šk. roku sa plenéru zúčastnilo 20 žiakov prvého ročníka.

2.      PK humanitné predmety

Analýza výchovno–vzdelávacích výsledkov študentov v 1a 2. polroku

I.U                                          20 žiakov

 

     II.U                                             15 žiakov                                          

prospeli s vyznamenaním           4                    

prospeli veľmi dobre                  6                      

prospeli                                       7

neprospeli                                   3                                                                                                   

      priemer triedy: 2,12

 

 

prospeli s vyznamenaním            2                        

prospeli veľmi dobre                   7                       

prospeli                                        6                                                                                                     

 

      priemer triedy: 1,84

 

 

    III.U                   12 žiakov                           IV.U                        10 žiakov

 

prospeli s vyznamenaním                2           prospeli s vyznamenaním                 1                    

prospeli veľmi dobre                       4           prospeli veľmi dobre                         2

prospeli                                            6           prospeli                                             5

                                                                            neprospeli:                                        1           

priemer triedy: 2,05                                      priemer triedy: 2,06

  

Najlepší priemer triedy v šk. roka 2018/19 dosiahla II.U trieda, čo vidieť v grafe

 

3.         PK prírodovedné predmety

V grafe  sú uvedené priemerné hodnoty známok z predmetov všetkých tried SŠUV v 1. a v 2. polroku šk. roka 2018/19. Z grafu  vyplýva, že v I.U triede nastalo mierne zhoršenie priemeru triedy z hodnoty 2,11 na hodnotu 2,12. Najlepší priemer triedy v 1. polroku šk. roka 2018/19 dosiahla II.U trieda, v 2. polroku  nastalo zlepšenie z hodnoty 1,84 na hodnotu 1,7. V 3.U nastalo zlepšenie z hodnoty 2,05 na hodnotu 1,85. Najvýraznejšie zlepšenie nastalo v 4.U z hodnoty 2,06 na hodnotu 1,84, čo je dôsledok zanechania štúdia troch žiakov so slabšími vzdelávacími výsledkami. 

Graf  Priemerné hodnoty známok z predmetov v 1. a v 2. polroku šk. roka 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabuľke 1 a grafe pod tabuľkou sú uvedené aritmetické priemery známok v jednotlivých ročníkoch z prírodovedných predmetov v 1. polroku šk. roka 2018/2019. Je zjavné, že špeciálnu pozornosť bolo potrebné venovať vyučovaniu matematiky v III.U triede, nakoľko žiaci v tejto triede dosiahli najhorší priemerný výsledok zo všetkých tried.

Maturitné skúšky

Externá časť maturitnej skúšky a písomná časť internej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka a nemeckého jazyka sa konala v dňoch 12. – 13. marca 2019.

Výsledky EČ MS:

Predmet

Priemer školy

Národný priemer

Anglický jazyk (úroveň B1)

64,2 %

51,2 %

Anglický jazyk (úroveň B2)

67,9 %

61,7 %

Slovenský jazyk a literatúra

51,6 %  %

50,7 %


Žiaci zo SŠUV v EČ v porovnaní s minulým školským rokom si polepšili v slovenskom jazyku a literatúre v percentuálnom vyjadrení, keď navýšili výsledok o 1 % oproti minulému roku. V porovnaní s ostatnými školami z VUC sú na 4. mieste zo všetkých 62 odborných škôl, keď sa umiestnili na 1. mieste v okrese Žiar nad Hronom. Zlepšenie nastalo v anglickom jazyku úroveň B1, kde sa výsledok zlepšil o 8 % . V porovnaní s ostatnými školami sme obsadili 2. miesto zo všetkých 62 škôl a v okrese Žiar nad Hronom z odborných škôl sme obsadili zhodné 2. miesto za OA Žiar nad Hronom. V anglickom jazyku B2 sme dosiahli 6 miesto vo VUC BB, keď si 2 žiaci vybrali dobrovoľne vyššiu úroveň, pričom v okrese ZH žiaci získali najlepší výsledok.

 Predseda školskej maturitnej komisie:

Mgr. Eva Malatincová – SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

Predsedovia predmetových maturitných komisií:

Predmet

Predseda PMK

Škola

Anglický jazyk

Mgr. Ján Vengrín

SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Eva Malatincová

SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

 


Teoretická časť odbornej zložky
:

 

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

4U(7)

4(57,14%)

2(28,57,66%)

1(14,28%)

0

0

2N(1)

0

0

1(100%)

0

0

 

Členovia PK zhodnotili priebeh a úroveň Teoretickej časti odbornej zložky a maturitné práce v tomto školskom roku. V porovnaní z minulým školským rokom hodnotenie teoretickej časti praktickej maturitnej skúšky bolo prekvapivo lepšie, čo spôsobila primeraná príprava na teoretických odborných predmetoch. Praktickú časť maturitnej skúšky absolvovali všetci žiaci úspešne. Žiaci preukázali samostatnosť ako pri návrhu tak aj pri realizácií maturitných prác. Návrhy a realizácia prác bola prevažne na dobrej úrovni. Aj keď pretrváva absencia výberu talentovaných žiakov ako aj ich malý záujem o výtvarné vzdelanie, môžeme tento rok konštatovať aj dobrú úroveň maturitných grafických výstupov.

 Praktická časť odbornej zložky:

 

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

4.U (7)

 3(42.85%)

3 (42,85%)

 1(14,28%)

0

0

2N (1)

1 (100%)

0

0

0

0

 Hodnotenie teoretickej časti praktickej maturitnej skúšky bolo pozitívnym prekvapením. Napriek tomu, že u väčšiny študentov sme počas štúdia pozorovali zhoršenú schopnosť komunikovať, počas posledného polroka dokázali zmobilizovať svoje schopnosti a k príprave na maturitné skúšky pristupovali zodpovedne, čo sa pozitívne odzrkadlilo na ich výslednom hodnotení, ktoré je v konečnom dôsledku lepšie, ako minuloročné maturitné výsledky. 

V porovnaní s maturantmi z minulého šk. roka je pozorovateľný rozdiel v prejavovanom záujme o výtvarné dianie, čo sa premietlo aj do výtvarnej a estetickej hodnoty väčšiny výsledných prác. Členovia PK skonštatovali, že obhajoba maturitných prác v posledný deň maturitného mesiaca je pozitívna zmena, nakoľko počas troch rokov /od jej zavedenia/ sme sa nestretli s nedodržaním termínu odovzdania prác či celkovej dokumentácie k dielu.

 Počet zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy (stav k začiatku školského roka)

 Zamestnanci školy                             21                  

Z toho pedagogickí zamestnanci       15+2         z toho kvalifikovaní   15+2

Z toho nepedagogickí zamestnanci     3+1

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Art. Ján Arendárik

Modelovanie, FK,VP, Prax

 

 

Mgr. Juraj Cinkanič

Prax, TECH,

4.U, 1+2.NS

Koordinátor MS

Predseda Umeleckej rady

Mgr. Art. Michaela Danková

TECH,NAV,FK, Prax

2.U.

Projektová činnosť

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

 

 

Mgr. Veronika Mozoľová

CHE

 

Výchovný poradca, Enviromentálna výchova

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ

 

Školských internetových novín

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

 

 

Ing. Katarína Luptáková

EKO, ETV

 

 

Mgr. Barbora Mikulová

DVK, DEJ,

 

Výchova k ľudským právam

Mgr. Monika Pitnerová

SLJ

3.U

Pedagogickej dokumentácie

MZTU, Žiačka rada

Mgr. Art. Andrea Rolková

TECH, Prax, TK,TD

    

 

Mgr. Michal Strapko

TEV

 

Protidrogová prevencia

Evidencia školských úrazov

Mgr. Petra Seboková

ANJ, ON

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.A. Ján Turzo

NAV, PG

 

 

Mgr. A. Zuzana Zábradiová

NAV, Prax, VP

I.U

 

 

 Zamestnanci školského internátu:

 

Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

D. Ferenčáková

vychovávateľka

J. Letríková

vychovávateľka

Mgr. Dobiasová

pomocná vychovávateľka

 

 Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová

Sekretariát školy

 

Jana Hlaváčová

Prevádzkovo technický

Upratovačka

Jaroslav Smyk

Prevádzkovo technický

Údržbár

 

 Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov

SJL, ANJ, DEJ, NBK,UMK, ETV,

PaedDr. Ľubica Husárová

PK prírodovedných predmetov

MAT,  FYZ, CHE,  INF, TŠV

Mgr. Jana Kučerová

PK odborných predmetov ŠÚV

DVK, TECH, NAV VYP, FK, TK, PC graf., TD, MOD

Mgr. Art. Michaela Kolár Danková

PK praktických predmetov ŠUV

Prax

Mgr. Juraj Cinkanič

 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

Pč.

Titul, meno, priezvisko

Druh vzdelávania

 

Vzdelávacia

inštitúcia

Názov

vzdelávacieho

programu

Počet kreditov

Začiatok

štúdia

Koniec

štúdia

1.

PaedDr. Michal Strapko

Kvalifikačné vzdelávanie IPV Žilina

IPV Žilina

Rozširujúce štúdium výchova k občianstvu

 

2017

2019


Aktivity a prezentácia školy na verejnostipodrobný plán je súčasťou prílohy tejto správy

 

1.   PK humanitných predmetov

 

Počas školského roka 2018/2019 PK humanitných predmetov spolupracovala s (o):

·         inštitúciami ako UNICEF, Liga proti rakovine, Liga pre duševné zdravie

·         Múzeom mincí a medailí v Kremnici

·         Mestským mládežníckym parlamentom v Kremnici

·         Miestnym odborom Matice slovenskej v Kremnici

·         podnikateľskými subjektmi a organizáciami z Kremnice, blízkeho okolia, ale aj zo Žiaru nad Hronom pri práci na pragmatickej prípadovej štúdii 

·         Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žiar nad Hronom –PK prírodovedných predmetov

·         vyučujúcimi a žiakmi I. a II. základnej školy v Kremnici a Trnavej Hore– výmenné hodiny, otvorené hodiny, Deň otvorených dverí

·         rodičmi – formou rodičovského združenia alebo osobných pohovorov, telefonicky, prostredníctvom internetu, cez Radu rodičov

·         študentmi – cez Žiacku školskú radu 

·         podpora študentov v zúčastňovaní sa charitatívnych akcií a verejných zbierok, napr. Hodina deťom, Modrý gombík

·          podpora kultúrneho rastu študentov prostredníctvom navštevovania kultúrnych podujatí, napr. divadelného predstavenia v Nitre,  účasť na filmových predstavenia To sme my, beseda s pracovníkmi občianskeho združenia Living memory , zberateľom historických zbraní, program s mediálnou tematikou v kine Akropola   

·          príprava DOD   (5. 12. 2018)

·         účasť na Stredoškolákovi (Mgr. Mozoľová) 

·         zabezpečenie projektu Študentské volby 2017 v spolupráci so Študentskou radou

·         krúžková činnosť

 

2.   PK prírodovedných predmetov

 

Dátum

Aktivity

05.09.2018

KOČAP pre všetky ročníky – Krahulský štít

16.09.2018

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy - každý rok si na hodinách prírodovedných predmetov pripomíname Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, ktorý pripadá na 16. septembra.

19.09. 2018

Kampaň Červené stužky - V rámci 12. ročníka  celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline, sa zapojíme do viacerých aktivít.

28.09. 2018

On–line registrácia žiakov do 12. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže “EXPERT geniality show”, ktorá sa uskutoční 29.11.2018.Počas celého mesiaca majú študenti  možnosť pripravovať sa na súťaž cez webovú stránku http://sutazexpert.sk/. V kategória O12 sú zaregistrovaní: 2 žiaci

02.10.2018

Roadshow 2018 - prednáška predstaviteľov Úradu vlády SR. Cieľom aktivity Roadshow bolo priblížiť žiakom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Žiaci školy sa môžu pokúsiť vytvoriť svoj vlastný projektový zámer a prihlásiť ho do súťaže.

23.10.2018

Športový deň – bol zorganizovaný v rámci Európskeho týždňa športu. Do akcie sa zapojili všetci študenti aj pedagógovia. Boli vytvorené stanovištia, kde si žiaci mohli vyskúšať rôzne odvetvia športu. Študenti milujúci športové hry sa stretli v telocvični na volejbalovom turnaji. Študenti obľubujúci stolný tenis mali k dispozícii dva stoly, kde si zmerali svoje sily pri dvojhre a aj štvorhre. Nadšenci turistiky sa išli prejsť na niekoľko hodinovú túru do okolia Kremnice. Najväčší záujem ale bol o ukážky írskych a latinskoamerických tancov. Pri pohľade na unavených študentov môžeme konštatovať, že tento deň splnil svoj účel.

25.10.2018

Svet médií - “Svet audiovizuálnych obsahov je nesmierne bohatý, jeho lepšie pochopenie nám otvára úplne nový spôsob jeho vnímania a výberu. Filmové umenie je vďaka svojej vizuálnosti a jazykovej bezbariérovosti prístupné všetkým ľuďom na svete. Ale aby divák naozaj chápal jeho hodnoty a spoločenský presah, je dôležitá základná znalosť dejín kinematografie. Je len málo vecí tak fascinujúcich ako práve film. S programom Svet médií sme si dali za úlohu ukázať na dôležitosť zvyšovania mediálnej gramotnosti a kritického myslenia u mladých ľudí, ktorí sú v dnešnej dobe doslova obkľúčení množstvom informácií z každej strany.”(https://www.harvart.sk/svet-medii). Takýmito slovami je prezentovaná prednáška Svet médií 1, ktorej sa naši študenti zúčastnili dňa 25.10.2018 v kine Akropola v Kremnici.

Veľmi pútavou formou boli prezentované informácie o počiatku filmovej tvorby, ktoré dali impulz k vzniku miliónov filmov, ktoré dnes s takou obľubou pozeráme. Prvý horor, prvý bozk, prvý efekt….. všetky dôležité okamžiky filmovej tvorby, ktoré navždy zmenili svet filmu.

Zaujímavou časťou boli svetové a filmové reklamy, ktoré sa do našich televízií nedostanú. Bola nám prezentovaná kreativita autorov, ktorí za týmito reklamami stoja a ukazujú nám, že reklama môže byť niečím, čo sa nesnažíme zakaždým prepnúť. Môže mať myšlienku, dej….. byť jednoducho zaujímavá.

8.11.2018

RTVS – Reportáž - spolupráca školy s dôchodcami

20.11.2018

Týždeň boja proti drogám a fajčeniu

04.12.2018

DOD – prezentácia školy

13.12.2018

Vianočná kvapka krvi - Už sa stalo peknou tradíciou u nás na škole darovať krv v MsKS. Naše rady rozšírili aj prvodarcovia z tretích ročníkov.

20.12.2018

Filmové predstavenie Toto je náš svet, ktoré kládlo množstvo otázok o hodnotách, zmysle života a nútilo  každého zamyslieť sa, čo je podstatné.

20.12.2018

Svetový deň boja proti HIV/AIDS a ukončenie projektu Ćervené stužky

21.12.2018

Jedličková slávnosť

14.-18.01.2019

Lyžiarsky kurz pre 1. ročník

29.01.2019

Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže “EXPERT geniality show”, ktorá sa uskutočnila 29.11.2018: Kategórie:

Mozgolamy – Glozíková  95,34%,

Tajomstvá prírody – Glozíková 93,62% TOP EXPERT

Mozgolamy – Glozík  70,34%

Január

Korčuľuje celá škola

20.03.2019

Jeden deň v koži stredoškoláka

21.03.2019

Dňa 21. marca 2016 sa uskutočnila najväčšia matematická súťaž na Slovensku- Matematický klokan.

Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Do súťažnej kategórií Junior G12 sa prihlásili: Zverejnenie výsledkov súťažiacich na stránke www.matematickyklokan.sk.

16.04.2019

Pod záštitou Slovenského olympijskeho športového výboru bol realizovaný „Olympijsky deň“ v spolupráci so základnými školami v Kremnici s možnosťou tradície do budúcnosti

30.04.2019

Zverejnenie výsledkov matematickej súťaže - Matematický klokan, ktorá sa konala 21. marca 2016 na stránke www.matematickyklokan.sk..

Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

V súťažnej kategórií Junior G12 bola úspešná riešiteľka Lucia Gloziková (87%).

20.5.2019

Športový deň - Počas akademického týždňa sme zorganizovali ďalší zo športových dní. Opäť sme vytvorili niekoľko stanovíšť – volejbal, latinskoamerické tance, pingpong a niektorí sa napriek sychravému počasiu vybrali na prechádzku po okolí Kremnice.

13.6.2019

Peace run- beseda s účastníkmi celosvetového behu mieru

20.5.2019

KOČAP 1.-3.ročník

24.-26.6.2019

KOŽAZ 3.ročník

 

3.   PK odborných a praktických predmetov

V sledovanom školskom roku sa členovia PK so svojimi žiakmi aktívne zapájali do kultúrneho diania rôznych miest a obcí v rámci BBSK.

Talent študentov sme podporovali a rozvíjali ich účasťou v umeleckých súťažiach, sympóziách, workshopoch, projektoch a vlastnej výstavnej činnosti.

Pre žiakov umeleckej školy je potrebné vidieť množstvo výstav a to predovšetkým :

·         kvôli rozširovaniu vlastného obzoru,

·         aby získali prehľad v aktuálnych trendoch,

·         aby získali prehľad spôsoboch inštalácie artefaktov,

·         pre spoznávanie autorov v jednotlivých sférach výtvarného a úžitkového umenia

·         pre formovanie si vlastného výtvarného názoru.

·         Pre inšpiráciu ako prezentovať vlastnú prácu

  

Exkurzie, výstavy , ktoré sme zorganizovali:

·         Absolvovanie všetkých výstav organizovaných Národnou bankou slovenska – Múzeum mincí a medailí

Súťaže, výstavy , ktorých sme sa zúčastnili:

  • Gorazdovo výtvarné Námestovo – študentka 3.U oddelenia zlatníctvo a strieborníctvo Júlia Mikulášová sa so svojou maľbou umiestnila na 2.mieste
  • Etudy z dreva – január 2019 - O naj bytový doplnok z dreva
  • AMFO – súťaž amatérskych fotografov
    Mnohé zo súťaží, na ktorých sme sa zúčastnili minulý rok sa tento krát nekonali, hlavne preto, že ide o bienále (napr. Kruh na vode, JFD..

 

 

 

Ostatné aktivity:

Študenti 2. a 3. ročníka oddelenia Zlatníctvo a strieborníctvo sa zúčastnili spolu s p.p. Mgr.art M. K. Dankovou na konferencii šperku v Bratislave s názvom ŠperkStret 2019. Ide o každoročnú akciu, na ktorej sa účastina rôzne osobnosti z prostredia šperku/umenia a organizujú prednášky a výstavy na vybranú tému. Tento ročník sa niesol v téme „AURA VZÁCNOSTI“.

       

 

Začiatkom novembra sme sa zúčastnili na pútavej prednáške Petra Konečného - „Svet médií“, ktorá ponúkla študentom skvelý exkurz od histórie a začiatkov filmu, cez prvé filmové triky, až po schopnosť manipulovať s divákom prostredníctvom reklamy v súčasnosti. Za krátky čas dokázal priblížiť študentom v čom spočíva kvalita a estetika niektorých mediálnych kúskov  v porovnaní s odpadom ktorý na nás denne útočí v TV. 

V novembri sa uskutočnila prezentácia Akadémie umení BB. Pedagógovia a doktorandi rôznych oddelení nám priblížili možnosti štúdia na ich inštitúcii a priblížili žiakom spôsob výučby a tiež výstupy v podobe semestrálnych prác svojich študentov.

Textové pole: Deň otvorených dverí sa konal začiatkom decembra a o jeho konaní sme informovali po-  mocou plagátov základné umelecké školy už  počas krátkych workshopov, ktoré prezentovali oddelenia našej školy.

 

Tvorcovia relácia „Generácia“, ktorú vysiela RTVS nás oslovili s prosbou natočiť krátku reportáž o našom bývalom pedagógovi p. Károly (19.12.2019). Cieľom bolo zobraziť pedagóga v prostredí školy spolu so študentmi.

 Aby sme predišli diletantským prístupom uchádzačov k prijímacím talentovým skúškam, v marci sa uskutočnil prípravný kurz, na ktorom si mohli vyskúšať a overiť svoje schopnosti a kresliarsku zdatnosť ešte pred oficiálnym termínom prijímacích skúšok. Počas kurzu boli uchádzači oboznámený s tým, ako by mali vyzerať domáce práce a na akých nedostatkoch majú popracovať.

 

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom organizovalo v apríli worhshop na tému „plstenie“, ktorého sa zúčastnili 5 žiaci z oddelenia hračiek a dizajnu v sprievode p.p. A.Rolkovej.

 Mgr. E.Škandíkovej nám prostredníctvom vlastných fotografických záznamov sprostredkovala proces prípravy umeleckých diel pre konzervovanie a rovnako aj problematiku reštaurovania malieb a fotografií.

 Workshop – Využitie - pre študentov - nových technológií pod vedením pedagógov, absolventov ŠÚV a doktoranda z AKU B.Bystrica.

    

 Plenér dopadol tento rok úspešne aj napriek zlému májovému počasiu. Prvý deň študenti pracovali v exteriéry – na kremnickom námestí, druhý deň, pre zlé počasie, pokračovali v kresbe v priestoroch školy. V stredu sa vďaka ústretovosti pracovníkov múzea Kremnica uskutočnila návšteva MMM spojená s prednáškou, po ktorej skončení mali žiaci za úlohu kresebne zachytiť perspektívu a priestor interiéru múzea. Posledné dva dni študenti strávili opäť prácou v škole.

 Celoškolská exkurzia do Viedne sa konala 14.máj. V sprievode pedagógov Mgr. M.Pittnerovej, Mgr. B. Kollárovej a Mgr.art A. Rolkovej navštívili naši žiaci Kunsthistorické múzeum, MAK, MUMOK....

 

Výsledky inšpekčnej činnosti

 

 V školskom roku 2018/2019 prebehla na škole inšpekčná činnosť:

 

-        12.- 13. 3 2019 počas externej časti MS anglického jazyka sa uskutočnila tematická školská inšpekcia v zastúpení Mgr. Anny Zvaríkovej, ktorá kontrolovala pripravenosť a priebeh externej časti, objektívnost prístupu administrátora k žiakom oboch spojených škôl (Súkromné gymnázium na Dolnej ulici bolo spojené s našou školou), samostatnosť vypracovania testov žiakmi. Z inšpekcie neboli prijaté žiadne opatrenia.

 -       13.02.2019 v súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 6116/2018 – 2019 z dňa 28.1.2019 inšpekciu vykonala PaedDr. Katarína Mužíková, školská inšpekcia – ŠIC Banská Bystrica

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka. Škola dosiahla úspešnosť 52,8 %, čo bolo horšie ako dosiahnutý národný priemer žiakov v teste ( 62,3 % ) a tiež horšie ako dosiahnutý priemer žiakov v teste (60, 6 % ) v testovaných školách v kraji.

 

 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 Každý odbor má vlastnú učebňu  navrhovania a samozrejme aj vlastné dielne kde sa vykonáva prax. Každá dielňa je vybavená odbornými zariadeniami a strojmi (napr. pantograf, tlačiarenský lis, kováčska vyhňa uvádzam, pretože takéto vybavenie väčšina škôl nemá).

 Študenti v rámci vyučovania majú prístup k profesionálnemu digitálnemu fotoaparátu s možnosťou úpravy fotografii v najnovších grafických programoch.

     Škola sa zapojila aj do projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ realizované NÚCEM-om  v rámci ktorého sú všetky učebne teoretického vyučovania interaktívne. Prínosom tohto projektu bola aj elektronická možnosť maturitnej skúšky.

      Škola má vlastnú intranetovú sieť kde sú pre žiakov prístupné všetky učebné materiály, vyučujúci využívajú e-learning, každý ročník má počítačovú grafiku kde sa vyučuje v programoch Adobe Photoshop, Adobe ilustrator, 3D program Rhino ceros.

 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

Viď príloha „Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018“

 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

a)          Vzdelávacia oblasť

Ø  zabezpečiť vysokú úroveň vyučovania,  udržiavať kvalitnú prípravu žiakov na maturitné skúšky, štúdium na VŠ a prípravu  pre budúce povolanie

Ø  aplikovať metódy sebahodnotenia žiaka

Ø  implementovať systém hodnotenia kvality vzdelávania

Ø  implementovať úpravy  ŠkVP vo výchovno-vzdelávacom procese

Ø  vyhýbať sa nátlakovým formám práce, voliť motivačné a aktivizujúce činitele práce žiakov

 b)      Výchovná oblasť

Ø  výchovné poradenstvo – koordinácia pri tvorbe IVP pre žiakov so ŠVVP

Ø  poskytovať žiakom kariérne poradenstvo

Ø  realizácia konzultačno-poradenských služieb pre rodičov a žiakov, tvorba systému komplexných preventívnych programov

Ø  monitorovať vývoj klímy v škole a realizovať aktivity na jej zlepšenie, dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie

Ø  umožniť osobný rasť žiakov a vychovávať žiakov k právnemu vedomiu, demokracii a mravným hodnotám

 c)                  Ostatné

Ø  inovovať a neustále dopĺňať technické vybavenie školy.

Ø  podľa požiadaviek vyučujúcich a študentov dopĺňať vybavenie odborných učební.

Ø  optimalizovať využívanie vnútorných a vonkajších priestorov školy a postupne vybudovať viacúčelové nádvorie školy, ktoré bude využívané na vyučovanie, kultúrnu, mimoškolskú činnosť a na regeneráciu.

Ø  podporovať stretnutia žiakov po vyučovaní v rámci tvorivej činnosti.

Ø  podporovať účasť žiakov na súťažiach, konferenciách (náklady so zapojením sa do súťaže, uvoľnenie z vyučovania).

Ø  organizovať návštevy divadelných predstavení, galérii, múzeií, či realizácia spoločných aktivít –škola-žiak-rodič

Ø  Individuálne vzdelávanie pedagógov vo svojom odbore a v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti..

Ø  So súhlasom riaditeľky školy zúčastňovať sa školení, kurzov so  získavaním vedomostí o alternatívnych  vyučovacích metódach, zameraných  na rozvíjanie kompetencií vo v-v procese a kompetencií zameraných na rozvoj sociálnych zručností, pravidiel života, zážitkového učenia v súlade s plánom kariérneho rastu.

Ø  Viesť učiteľov k dôslednému dodržiavaniu pravidiel BOZP a PO.

Ø  Rozvíjať u učiteľov kompetencie objektívneho hodnotenia a sebahodnotenia.

Ø  Organizovať spoločné kultúrne a športové aktivity učiteľov.

Ø  Prostredníctvom neformálnych rozhovorov zisťovať požiadavky na zlepšenie klímy školy.

 

Môžeme konštatovať, že dané ciele vo výchovno-vzdelávacom procese v koncepčnom zámere školy a v pláne práce školy na školský rok 2018/2019 škola splnila.

Analýza školy

Silné stránky

·          Vysoko kompetentní, plne kvalifikovaní a nadšení učitelia, ktorí majú záujem o rozvoj svojej práce

·      Dlhodobo výborné výsledky žiakov v prijímaní    

 na vysoké školy

·          Umiestnenie školy v rámci prvej 10 SOŠ v BBSK v rámci EČMS, štátnej inšpekcie

·          Prezentácie žiakov – výstavy v rámci celej SR

·          Dlhodobo výborné výsledky v celoslovenských súťažiach

·          Vysoká úspešnosť prijímania absolventov školy na ďalšie pokračovanie v štúdiu naVŠ

·          Prezentačné a výstavné aktivity školy

·          Ochota učiteľov vzdelávať sa

·          Overené a dobre integrované metódy v – v práci (PPŠ)

·          Vzostup inovatívnych metód vzdelávania

·          Dobrá reputácia a meno školy

·          Rozsiahla spolupráca  s profesnými odbornými inštitúciami – Slovenské centrum dizajnu, VŠVU, VŠMU, ÚĽUV, múzeá a galérie, Národná banka Slovenska, so ZUŠ, školami, štátnymi inštitúciami , podnikateľmi v rámci celej SR ale aj v zahraničí

·          Organizácia rôznych školských, ale aj mimoškolských aktivít, rozvoj tradičných akcií, realizácia benefičných a sponzorských aktivít

·          Využívanie vlastnej intranetovej siete s množstvom pripravených materiálov pre žiakov aj pedagógov

·          Výborné pracovné vzťahy na pracovisku

·          Veľmi dobrý a vrelý kontakt medzi učiteľom a študentom

·          Vlastný priestor na realizácie výstav žiakov

·          Zvyšovanie záujmu o štúdium na škole

·          Rekonštrukcia priestorov (školský internát)

·          Úspešná účasť študentov na domácich a zahraničných súťažiach

·          Zvyšujúci sa záujem o štúdium na škole nielen v rámci SR, ale aj zahraničia

Slabé stránky

·      Nedostatočné ekonomické ohodnotenie pedagogických zamestnancov vzhľadom na ich odbornosť a dosahované výsledky v práci so žiakmi

·      Rastie zaťaženosť učiteľov vedením školskej agendy, ale aj vyučovacími a mimo vyučovacími povinnosťami

·      Zvyšovaním aktivizujúcich metód rastie náročnosť prípravy na vyučujúci proces

·      Nedostatočné ekonomické ohodnotenie pedagogických zamestnancov vzhľadom na ich odbornosť a dosahované výsledky v práci so študentmi

·      Nedostatočná vybavenosť školy – 3D tlačiareň, aktualizácia grafických programov.

 

 

Príležitosti

·          Najlepšia škola v regióne, krajine, pedagogický vzor, ktorý spája vysokú kvalitu poznatkov s modernou metodológiou a cieľmi

·          Veľký záujem zo strany rodičov/študentov vďaka lepšej reputácii, výsledkov a aktivít

·          Zvyšovanie spolupráce s rôznymi umeleckými  inštitúcii, školami podobného zamerania

·          High tech a kreativita spojená dobrou kvalitou poznatkov a kompetencií v rámci jednotlivých predmetov

·          Využívať medzinárodnú spoluprácu, workshopy, mobilitu a grantové programy

·          Možnosť získania mimorozpočtových zdrojov  financovania  školy

·          Usilovať sa o rozšírenie ponuky študijných programov

·          Na základe zmeny zákona o SOŠ využiť možnosť prípravy vzdelávania na pomaturitné štúdium

Hrozby

·      Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitného odborného vzdelávania a prevádzky školy

·      Nízky normatív pre tento typ odborného vzdelávania

·      Nedostatok učebníc a kvalitných pracovných materiálov, vybavení dielní

·      Neustále zmeny obsahu ŠVP

·      Nekoncepčná práca v oblasti reforiem školstva  - nárast administratívnych prác všetkých zamestnancov školy (štatistiky, prehľady)

·      Nedostatočné morálne a finančné ohodnotenie učiteľa

 

Ďalšie informácie o škole

 

a)        Voľno-časové aktivity školy

 

Pč.

Názov krúžku

Vyučujúci

1.

Írske tance

Mgr. Veronika Mozoľová

2.

Latinskoamerické tance

Mgr. B. Kollárová

3.

Anglický jazyk

Ing. Katarína Ivanová

4.

Prehľad dejinami umenia

Mgr. B. Kollárová

 

b)      Ďalšie aktivity

 

Názov aktivity

Triedy

Termín

Zodpovední

Výtvarné sústredenie Plener

1. ročník

jún 2019

vyučujúci OP

Klauzúrna práca

1 – 3.ročník

jún 2019

vyučujúci OP

Lyžiarsky kurz

1. ročník

február 2019

vyučujúci TŠV,TU

Kurz na ochranu života a zdravia

3.ročník

máj 2019

vyučujúci TŠV

TU

Kurz na ochranu človeka a prírody

všetky ročníky

september 2018, apríl 2019

vyučujúci TŠV

TU

 

 

Názov aktivity

Triedy

Termín

Výtvarné sústredenie Plener

1. ročník

jún 2018

Klauzúrna práca

1 – 3.ročník

 

 

c)      Spolupráca školy s inými inštitúciami:

-          ŠIOV – člen odbornej komisie, ktorého úlohou je riešiť problematiku vzdelávania

-          (tvorba a inovácia ŠkVP, koordinácia tvorby nových odborov

-          Členovia Asociácie umeleckých škôl Slovenska

-          Železničná spoločnosť Slovensko – návrh a realizácia vagóna pre rodiny s deťmi –

jedinečný a prvý projekt na Slovensku, vagón bol uvedený do prevádzky 01. 10.

     2015 v roku 2018 nové úpravy jednotlivých kupé

-          Štátna mincovňa Kremnica – po viac ako 15 rokoch začala nová spolupráca kde žiaci  

našej školy vykonávajú odbornú umeleckú prax

-          Národná banka Slovenska – spolupráca v realizácii odborných prednášok o umení

-          MŠ SR – účasť na elektronickom testovaní žiakov

-          Mesto Kremnica – obnova hradného areálu

 

Pozn:

Súčasťou  Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Súkromného gymnázia, P. Križku 390/4, Kremnica  za školský rok 2018/2019 je príloha s vyhodnocovacími  správami jednotlivých koordinátorov a predsedov PK, ktorá je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.