Domov o škole organizačná štruktúra školy


org.štruktúra školy

 

 

Riaditeľ školy:                                                           Ing. Katarína Luptáková

Pedagogickí zamestnanci škôl:


Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Barbora Mikulová

DEJ
DVK

 

 

Mgr. Art. Ján Arendárik

NAV, Prax

 

 

Mgr. Juraj Cinkanič

Prax, TECH,

 

Koordinátor MS

Predseda Umeleckej rady

Mgr. Art. Michaela Danková

TECH,NAV, FIK,Prax

 

Projektová činnosť

Mgr. Ondrej Ďurian

Prax

 

 

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

 

 

 

  

Mgr. Veronika Gáborová

CHE

 

SOČ,  Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ŽŠR

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ, ANJ

4.U

Školských internetových novín

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

 

 

 

 

Mgr. Monika Pitnerová

 

SLJ, NEJ

 

Pedagogickej dokumentácie

MZTU

Mgr. Art. Andrea Rolková

TECH, Prax, TK, FK , NAV,TD

 

 

 

  

Mgr. Michal Strapko

TEV

2.U

Evidencia školských úrazov

Mgr.art Ján Turzo

PC graf., TD,  INF

 

 

 Zamestnanci školského internátu:

 

Pracovná pozícia

D. Ferenčáková

vychovávateľka

J. Letríková

vychovávateľka

Mgr. Dobiasová

pomocná vychovávateľka

 Nepedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko
 

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová

Sekretariát školy

 

     

Jana Hlaváčová

Prevádzkovo technický

upratovačka

Jaroslav Smyk

Prevádzkovo technický

údržbár

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

Mgr. Marek Šulík ArtD.

predseda

rodičov

Erika Brinzová

tajomník

nepedagogických zamestnancov

Mgr. Art. Michaela Danková

 

pedagogických zamestnancov

Mgr. Juraj Cinkanič

 

pedagogických zamestnancov

Ing. Art. Katarína Valušková

 

rodičov

Kemel Benali

 

zriaďovateľa

Matúš Bakša

 

žiakov

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako to u nás vyzerá